МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО САМОУПРАВЛІННЯ У ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лілія МАРТИНЕЦЬ

Анотація

У статті розкрито особливості моделювання організації студентського самоврядування у виховній системі закладу вищої освіти.


Обґрунтовано структурно-функціональну модель організації студентського самоврядування у виховній системі закладу вищої освіти, що включає чотири організаційних блоки (суб’єктно-цільовий, змістовний, функціонально-діяльнісний, оціночно-результативний), чотири структурних рівня (колективне стратегічне цілепокладання, колективне тактичне цілепокладання, колективне оперативне цілепокладання, індивідуальне цілепокладання), критерії результативності (мотиваційно-ціннісна спрямованість, розвиненість здібностей і якостей, саморегуляція особистості, теоретичні знання та практичні навички в галузі управління соціальними організаціями, самовизначення в організаційній структурі, наявність педагогічної підтримки).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАРТИНЕЦЬ, Л. (2023). МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО САМОУПРАВЛІННЯ У ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 9–16. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-9-16
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Лілія МАРТИНЕЦЬ, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Київ)

докторка педагогічних наук, професорка, деканка факультету

Посилання

Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание / Пер. с англ. Общ. ред. и послеслов. И.Б. Новика и В.Н. Садовского. М.: Прогресс, 1988. 508 с.

Уемов А.И. Логические основы метода моделирования. М.: Мысль, 1971. 311 с.

Штофф В. А. Роль моделей в познании. Л.: Изд-во Ленинградского гос. ун-та, 1963. 128 с.

Штофф В.А. Моделирование и философия. М.–Л.: Наука, 1966. 302 с.

Теплицька А.О. Модель і моделювання в професійній освіті майбутніх вчителів. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2015. № 6 (69). С. 181–190.

Лодатко Є.О. Педагогічне моделювання: монографія. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2022. 206 с.

Камишин В. Нечітка модель управління навчально-виховним процесом. Навчання і виховання об-дарованої дитини: теорія та практика, 2011. № 6. С. 94–100.

Лодатко Є.О. Типологія педагогічних моделей. Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис, 2013. Вип. 3(50). Додаток 1(1): Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології (PP. 68–72).

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : Перун, 2004. 1440 с.