ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ БОЙОВОГО ДОСВІДУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Михайло МЕДВІДЬ
Віталій КРИВОРУЧКО
Артем КУРБАТОВ
Михайло ГАВРИЩУК
Андрій НІКОНЕНКО
Микола СЕМЕНОВ

Анотація

За результатами проведеного дослідження обґрунтовано передумову формування готовності майбутніх офіцерів до службово-бойової діяльності відповідно до складників забезпечення освітнього процесу:


нормативно-правового – визначення процедури вивчення та впровадження бойового досвіду у нормативно-правових актах ВВНЗ;


кадрового – комплектування вакантних посад науково-педагогічних та педагогічних працівників військовослужбовцями, які брали участь у виконанні бойових (спеціальних) завдань; планування проходження стажування науково-педагогічними та педагогічними працівниками у районах виконання бойових (спеціальних) завдань з метою набуття бойового досвіду; проведення планових бінарних та додаткових занять до яких залучаються учасники бойових дій;


навчально-методичного – оновлення змісту діючих освітніх програм за результатами опитування стейкхолдерів, зокрема учасників бойових дій (за необхідності створення нових освітніх програм за більш актуальними спеціальностями); оновлення змісту навчально-методичного забезпечення за пропозиціями сформованими учасниками бойових дій;


інформаційного – використання навчальної та методичної літератури, сформованої учасниками бойових дій;


матеріально-технічного – отримання нових зразків озброєння, техніки, яке використовується в районах виконання бойових (спеціальних) завдань; розвиток тренажерної бази.


Умотивовано вивчення та впровадження в освітній процес Київського інституту Національної гвардії України бойового досвіду як передумови формування готовності майбутніх офіцерів до службово-бойової діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МЕДВІДЬ, М., КРИВОРУЧКО, В., КУРБАТОВ, А., ГАВРИЩУК, М., НІКОНЕНКО, А., & СЕМЕНОВ, М. (2023). ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ БОЙОВОГО ДОСВІДУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 66–74. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-66-74
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Михайло МЕДВІДЬ, Київський інститут Національної гвардії України

доктор економічних наук, професор, заступник начальника з навчально-методичної роботи

Віталій КРИВОРУЧКО, Київський інститут Національної гвардії України

начальник курсу № 2 факультету забезпечення державної безпеки

Артем КУРБАТОВ, Київський інститут Національної гвардії України

викладач катедри тактики та тактико-спеціальної підготовки

Михайло ГАВРИЩУК, Київський інститут Національної гвардії України

начальник відділення внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

Андрій НІКОНЕНКО, Київський інститут Національної гвардії України

інструктор з вогневої підготовки – начальник тиру катедри вогневої та спеціальної підготовки

Микола СЕМЕНОВ, Київський інститут Національної гвардії України

т.в.о. викладача катедри бойового та логістичного забезпечення

Посилання

Медвідь М.М., Ктіторов М.О., Медвідь Ю.І., Курбатов А.А., Пашинський А.В., Криворучко В.О. Врахування тенденцій воєнної політики України в організації освітнього процесу вищого військового навчального закладу. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2022. Вип. 4. С. 29–37.

Про Національну гвардію України: Закон України від 13.03.2014 р. No 876-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text.

Медвідь М.М., Гаврищук М.М. Обґрунтування необхідності здійснення досліджень щодо формування загальних компететностей майбутніх офіцерів Національної гвардії України в процесі професійної підготовки. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 2023. Вип. 2(54). С. 5–8.

Медвідь М.М., Бірюков О.І., Ніконенко А.М., Задорожний К.А., Повар О.В., Магмет Т.М. Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов формування у майбутніх офіцерів здатності до застосування штатного озброєння підрозділу. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2023. Вип. 2. С. 39–48.

Семенов М.В., Турський О.Ю. Обґрунтування необхідності здійснення досліджень щодо формування здатності майбутніх офіцерів здійснювати інженерне забезпечення підрозділу НГУ у процесі професійної підготовки. Вісник науки та освіти, 2023. № 6(12). С. 600–609.

Шевченко Т. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє. Зібрання творів: У 6 т. Київ, 2003. Т. 1: Поезія 1837–1847. С. 348–354.

Американські військові використовують уроки війни в Україні. Голос Америки, 16.04.2022. URL: http://surl.li/lxnrj (дата звернення: 12.10.2023).

Яковенко Є.С., Бєлай С.В., Волков І.М. Запровадження бойового досвіду в освітній процес Національної академії Національної гвардії України під час вивчення загальновійськових дисциплін. Честь і закон, 2022. № 4(83). С. 144–148.

Карпенко, А. Інноваційний досвід та його впровадження в освітній процес. Дидаскал. Упровадження інновацій як чинник єдності педагогічної теорії та освітньої практики, 2013. № 13. С. 404–408.

Доктрина з вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України: затв. Генеральним штабом ЗСУ від 03.07.2020 р. № 1928/НВГШ. 28 с.

Про затвердження Інструкції з вивчення та впровадження досвіду виконання бойових (спеціальних) завдань НГУ під час відсічі збройної агресії: наказ Командувача НГУ від 10.11.2022 № 390. 19 с.

Медвідь М.М., Ктіторов М.О., Медвідь Ю.І., Поляков В.Ю., Гаврищук М.М., Вишневська Я.А. Залежність розвитку системи внутрішньої забезпечення якості від впровадження досвіду практичної діяльності в освітній процес закладу вищої освіти. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2023. Вип. 1. С. 13–19.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 No 1556-VII. URL: http://surl.li/jhtp (дата звернення: 12.10.2023).

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. No 1187. URL: http://surl.li/ruki (дата звернення: 12.10.2023).

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у Київському інституті Національної гвардії України від 06.10.2023 р. URL: http://surl.li/mcajx (дата звернення: 12.10.2023).

Про затвердження Інструкції про порядок організації і проведення військового стажування (практики) слухачів та курсантів Національної академії Національної гвардії України: наказ командувача Національної гвардії України від 17.09.2018

№ 563.

Зуб О.В., Таймасов Ю.С., Турчинов А.В., Алфі-мова Л.Д., Пальчик О.О. Бінарні заняття з дисциплін природничого циклу як інтеграційна форма підготовки майбутніх офіцерів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 2021. № 1(1). С. 134–145.

Ананченко Ю.М., Вороніна Н.К., Скороходова Л.І. Бінарне заняття як форма реалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі підготовки студентів в умовах закладу фахової передвищої освіти: з досвіду машинобудівного коледжу сумського державного університету. Фізико-математична освіта, 2020. Вип. 3 (1). С. 19–24.

Програма «Військо читає». URL: https://format.ua/catalog/vijsko-chitae (дата звернення: 12.10.2023).