ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валентин ВОРОНА
Олексій БОБЧИНЕЦЬ

Анотація

У статті розглянуто перспективи реалізації системних змін у підготовці майбутніх учителів фізичної культури в умовах динамічного інформаційно-освітнього середовища.


Наголошено на важливому значенні формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури в умовах європейського освітнього простору, що відкриває нові можливості не тільки для здобуття освіти, а й для розвитку європейського ринку праці. Здійснено наукове обґрунтування поняття «професійна мобільність».


Висвітлено основні аспекти формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури, акцентовано на впровадженні в освітній процес нових інноваційних стратегій, підходів та технологій, що сприяють формуванню професійної мобільності майбутніх фахівців.


Акцентовано увагу на необхідності розроблення теоретичного, методичного та практичного забезпечення, щодо формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури.


Зазначено, що вплив професійної мобільності на сучасну підготовку майбутніх учителів фізичної культури є визначальним вектором в удосконаленні педагогічних програм та методів навчання.


Встановлено, що забезпечення мобільності майбутніх учителів фізичної культури допомагає їм розвивати гнучкість та адаптованість до змін в освітньому середовищі, сприяє покращенню якості освіти та підвищенню їх професійного рівня.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВОРОНА, В., & БОБЧИНЕЦЬ, О. (2023). ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 74–80. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-74-80
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Валентин ВОРОНА, Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»

доктор філософії, старший викладач – начальник фізичної підготовки і спорту катедри загальновійськових дисциплін

Олексій БОБЧИНЕЦЬ, Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»

начальник навчального курсу

Посилання

Герасимова І.Г. і Лученко О.В. До проблеми формування професійної мобільності майбутніх вчителів мистецьких дисциплін, Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 2023. №29. С. 57–62.

Ритова Т.В., Корольова Т.В., Крижановський В.М., Скрипнікова Л.В., Жуков І.О. Профільна освіта в школі – сучасні вимоги до дизайн-освіти. Вісник Харкі-вської держ. академії дизайну і мистецтв. Мистец-твознавство. Архітектура, 2008. № 12. С. 121–128.

Захаріна Є.А. Професійна мобільність як сучасний підхід до формування якості освіти майбутніх вчителів фізичної культи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2021. Вип. 74, Т. 2. С. 190–194.

Дячок Н. Мобільність педагога як шлях реалізації положень нової концепції педагогічної освіти. Освітологічний дискурс: наукове фахове видання, 2019. №1–2. С. 128–140.

Латуша Н.В. Поняття «Професійна мобільність» у педагогічному аспекті. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, 2014. Вип. 42. Ч. 2. С. 6–9.

Сушенцева Л., Шевчук Г., Дольнікова Л. Профе-сійна мобільність педагога як умова його конкурентоздатності на сучасному ринку освітніх послуг. Молодь і ринок, 2016. № 5. С. 6–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_5_3.

Пріма Р.М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика [монографія]. Дніпропетровськ: ІМА-ПРЕС, 2009. 367 с.

Денисенко Н.Г. Теоретичні і методичні засади формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Київ, 2021. 610 c.

Пріма Р.М. Професійна мобільність майбутнього фахівця початкової освіти: навч.-метод. посіб. Луцьк: ФОП Мажула Ю. М., 2022. 164 с.

Павленко М.С. До проблеми сутності поняття «розвиток професійної мобільності». Молодий вчений, 2017. №1(41), січень. C. 494–498.

Іванченко Є. А. Формування професійної мобіль-ності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Одеса, 2005. 181 с.

Брижак Н. Професійна мобільність як фахова якість майбутнього вчителя. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 2016. Вип. 1. С. 67–70.

Денисенко Н.Г. Теоретичні і методичні засади формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2021. 610 с.

Шаповалова І. Формування фахової компетентності майбутніх учителів фізичної культури в контексті підготовки до професійного самовдосконалення. Педагогічний дискурс, 2014. Вип. 17. С. 204–208.

Денисенко Н.Г. Професійна мобільність як фахова якість сучасного вчителя фізичної культури. Молодий вчений, 2018. № 12.1 (64.1). С. 30–35.

Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту: інфор-маційний аспект. Наукові праці. Серія: Педагогіка [Київ], 2000. № 7. С. 100–103.

Приступа Є., Криштанович С. Професійна мобільність майбутніх учителів фізичної культури як умова конкурентності щодо надання освітніх послуг. Освітні обрії, 2000. № 2(51). С. 105–109.

Голуб Л., Шаповал Є. Методологія формування професійної динамічності та її значення в процесі становлення компетентності вчителя фізичної культури. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць. 2019. Вип. 26(1). Ч.1. С. 42–46.

Квасниця О.М., Квасниця І.М., Флерчук В.В. Формування професійної мобільності майбутнього фахівця сфери фізичної культури і спорту під час проходження практики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 2022. №(3(148). С. 56–61. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.3(148).13.