МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Станіслав ТКАЧУК
Вадим ЧИЧУК
Олексій МЕЛЬНИК

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі конструювання гібридних освітніх ресурсів на основі різних форм наукових результатів, представлених у хмарній обчислювальній платформі, а також розроблено технологію автоматизації побудови освітніх траєкторій із застосуванням віртуальних моделюючих об'єктів та евристичних алгоритмів оптимізації.


Проведений теоретичний аналіз використання технологій електронного навчання у освітньому процесі коледж показав, що при використанні психолого-педагогічних технологій електронного навчання спостерігається посилення пізнавальної мотивації студентів, що пов’язано з ефектом новизни, можливістю використання ІКТ для самостійного  здобування знань.


Аргументоовано, що використання ІКТ надає можливість подолати деякі проблеми традиційного навчання; сприяє розширенню аудиторії слухачів дистанційних курсів, надає можливість задовольнити індивідуальні освітні потреби студентів та реалізувати їх творчий потенціал. 


Теоретично обґрунтовано й розроблено методику використання технологій електронного навчання в підготовці молодших бакалаврів  комп’ютерних наук та визначено засоби системи електронного навчання, за допомогою яких вона реалізується.


Зазначено, що специфіка використання ІКТ і технологій електронного навчання у підготовці молодших бакалаврів  комп’ютерних наук полягає у тому, що ці технології є, з одного боку, об’єктом вивчення і основним інструментом майбутньої професійної діяльності та самоосвіти студентів, а з іншого – засобами навчання.


Вмотивовано, що використання технологій електронного навчання у процесі навчання майбутніх молодших бакалаврів комп’ютерних наук повинно ґрунтуватися на принципах систематичності, наукової обґрунтованості та педагогічної виваженості.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТКАЧУК, С., ЧИЧУК, В., & МЕЛЬНИК, О. (2023). МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖАХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 87–94. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-87-94
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Станіслав ТКАЧУК, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету інженерно-педагогічної освіти

Вадим ЧИЧУК, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент катедри професійної освіти та технологій за профілями

Олексій МЕЛЬНИК, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат технічних наук, доцент, завідувач катедри професійної освіти та технологій за профілями

Посилання

Рамський Ю.С. Логічні основи інформатики: навч. посіб. для студ. фіз.мат. спец. вищих пед. навч. закл. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. 286 с.

Шаран Р. Провідні тенденції розвитку дистан-ційно освіти в Україні. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», 2012. № 5. С. 220–224.

Биков В.Ю., Богачков Ю.М., Жук Ю.О. Моніто-ринг рівня навчальних досягнень з використан-ням Інтернет-технологій : монографія. Київ: Педагогічна думка, 2008. 127 с.

Онопрієнко О.В. Концептуальні засади компетентнісного підходу в сучасній освіті. Шлях освіти, 2007. № 4. С. 32–37.

Головань М.С. Інформатична компетентність як об’єкт педагогічного дослідження. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наукових праць [Харків: УІПА], 2007. № 16. С. 314–324.

Громяк М., Василенко Я., Галан В., Чорний В. Проблеми впровадження та використання електронного навчання у вищих навчальних закладах. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія Педагогіка, 2011. № 1, с. 191–199

Горошко Ю.В. Система інформаційного моделю-вання у підготовці майбутніх учителів матема-тики та інформатики: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 теорія та методика навчання (інформатика). Чернігів, 2013. 470 с.

Бібік Н.М. Компетентнісний підхід до презентації освітніх результатів. Школа першого ступеня: теорія і практика [Переяслав-Хмельницький], 2004. Вип. 10. С. 18–26.

Триус Ю.В., Богатирьов О.О., Гришко Л.В. Особливості створення методичної системи навчання основам програмування для підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 2002. Вип. 35. С. 133–141.

Андрущенко В., Бондар В. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів ХХІ століття. Вища школа, 2009. № 4. С. 17–23.