ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена МИХАЛЬЧУК

Анотація

У статті обґрунтовано, що проблема формування цифрової компетентності майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти є актуальною, оскільки перед закладом вищої освіти стоїть завдання щодо підготовки професійно компетентного фахівця. Визначено, що майбутнього вихователя необхідно навчити самостійно вирішувати освітні та професійні завдання із застосуванням комп’ютерних технологій.


Проаналізовано, що формування цифрової компетентності нерозривно пов’язане з інформатизацією освіти, що розуміється як процес забезпечення сфери освіти методологією та практикою оптимального використання інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на реалізацію соціальних, психологічних та педагогічних цілей освітнього процесу. Констатуючи факт все більшого поширення в освіті інформаційно-комунікаційних засобів і методів навчання, зазначено, що у психолого-педагогічному аспекті спостерігається перехід до динамічно структурованих систем розумових дій та компетентнісних характеристик особистості.


Схарактеризовано, що розвиток та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню практику веде до оновлення інформаційного середовища будь-якої предметної діяльності, що потребує кардинального переосмислення цілей, змісту, форм та методів підготовки майбутніх вихователів на новому рівні, що відповідає вимогам часу.


Констатовано, що майбутній вихователь повинен не тільки мати необхідний для професійної діяльності обсяг знань, а й уміти ними творчо користуватися в освітній діяльності: визначати цілі пізнавальної діяльності; знаходити оптимальні способи реалізації поставленої мети; використовувати різноманітні інформаційно-комунікаційні технології; шукати та знаходити необхідну інформацію, оцінювати отримані результати; організовувати власну діяльність тощо.


На основі дослідження процесу становлення, розвитку, реалізації компетентнісного підходу в системі освіти, виявлено основні проблеми та протиріччя формування цифрової компетентності майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МИХАЛЬЧУК, О. (2023). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 101–106. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-101-106
Розділ
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Біографія автора

Олена МИХАЛЬЧУК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка катедри дошкільної та спеціальної освіти

Посилання

Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ і слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти. Вінниця: Планер, 2014. 366 с.

Бєлєнька Г.В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. 320 с.

Мардарова І.К. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Одеса, 2012. 239 с.

Демченко О.П., Лазаренко Н.І., Любчак Л.В. Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. №6. С. 123–143. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4570/1947 (дата звернення: 21. 11. 2023).

Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти. Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. 2010. № 1. URL: https://lib.iitta.gov.ua/1162/1/ (дата звернення: 19.11. 2023).

Барановська І.Г., Мозгальова Н.Г. Медіаграмотність – життєво необхідна компетентність майбутніх учителів ХХІ століття. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 2020. С. 28–30.

Впровадження та поширення інформаційно-комунікаційних технологій у роботі дошкільного навчального закладу з дітьми, педагогами, батьками та громадськістю: тематичний збірник праць / упоряд. А.А. Волосюк; за заг. редакцією Л.А. Шишолік. Рівне: РОІППО, 2015. 85 с.

Ляшенко С. Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2013. №7. С. 16–30.

Баловсяк Н.В. Інформаційна компетентність фахівця. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2014. №5. С. 21–28.

Чекан О.І. Застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності вихователя дошкільного навчального закладу: навчальний посібник. Київ: Слово, 2015. 184 с.

Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі. Національна академія педагогічних наук України, 2021. 52 с.