ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валерія ШИНКАРЬОВА

Анотація

У статті запропоновано теоретичне обґрунтування теоретико-методичної складової авторської технології підготовки майбутніх вихователів до формування цифрової грамотності старших дошкільників.


Проаналізовано позицію науковців щодо потрактування технологізації освітньої діяльності й мети провадження означеного процесу. З-поміж методологічних підходів, у контексті розроблення технології підготовки майбутніх вихователів до формування цифрової грамотності дітей старшого дошкільного віку, технологічний підхід визначено як пріоритетний.


Виокремлено та узагальнено найбільш суттєві ознаки педагогічної технології. Процес підготовки майбутніх вихователів до формування цифрової грамотності дітей старшого дошкільного віку досліджено у контексті системного підходу як підсистему загальної професійної підготовки студентів, компонентами якої слугують концептуальні ідеї, принципи, мета, зміст, методи, форми, засоби, педагогічні умови та результати освітньої взаємодії її суб’єктів.


Запропоновано авторське визначення технології підготовки майбутніх вихователів до формування цифрової грамотності старших дошкільників, а також готовності майбутніх вихователів до формування цифрової грамотності старших дошкільників, що розглядається як результат освітньої взаємодії суб’єктів досліджуваного процесу.


Визначено структуру авторської технології підготовки майбутніх вихователів до формування цифрової грамотності старших дошкільників й охарактеризовано зміст кожного компоненту. Окреслено особливості освітньої взаємодії суб’єктів підготовки до майбутньої професійної діяльності та визначено пріоритетні принципи, на яких базується технологія підготовки майбутніх вихователів до формування цифрової грамотності старших дошкільників. Узагальнено ознаки готовності майбутніх вихователів до формування цифрової грамотності дошкільників.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШИНКАРЬОВА, В. (2023). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 107–112. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-107-112
Розділ
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Біографія автора

Валерія ШИНКАРЬОВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірантка катедри дошкільної та спеціальної освіти

Посилання

Зязюн І.А. Технологізація освіти як історична неперервність. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2001. Вип. 1. С. 73–85.

Сисоєва С.О. Педагогічні технології: коротка характеристика сутнісних ознак. Педагогічний процес: теорія та практика. 2006. Вип. 2. С. 127–131.

Гончаренко С. Український педагогічний слов-ник. Київ: Либідь, 1997. 374 с.

Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. Київ, Вінниця, 2008. 278 с.

Садова Т.А. Професійно-педагогічна підготовка: дефінітивний аналіз проблеми. Педагогічні науки: збірник наукових праць, 2009. №51(1). С. 326–332. URL: https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/download/2262/2061.

Чайка В.М. Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Тернопіль, 2006. 392 с.

Танько Т.П. Теорія та практика музично-педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів у педагогічних університе-тах: автореф. дис. … д-ра пед. наук. Харків, 2004. 41 с.

Янкович О.І. Освітні технології вищої школи України: проблеми та перспективи: монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. 208 с.

Енциклопедія освіти / головний ред. В.Г. Кре-мень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Опис Рамки цифрової компетентності для грома-дян України. Київ, 2021. 56 с. URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/ОР%20ЦК.pdf.

Опис цифрової компетентності педагогічного працівника: проект. Розроблено на виконання Наказу МОН України № 38 від 15 січня 2019 ро-ку. Open educational e-environment of modern Uni-versity, special edition, 2019. 53 c. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27905/1/digital%20comp%20teacher%20Morze.pdf.

Концептуально-референтна Рамка цифрової компетентності педагогічних й науково-педагогічних працівників: проєкт. Київ, 2021. 70 с. URL: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/2629-frame_pedagogical.pdf.

Степанов О. Психологічна енциклопедія. Київ: Академвидав, 2006. 424 с.

Бабак К.Ф. Суб’єктний вимір професійного розвитку особистості. Освіта регіону, 2010. №1. URL: http://surl.li/nwpcl

Теличко Т.В. Формування фахової компетентно-сті майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах міждисциплінарного підходу. Мукачево. 2021. 294 с.

Шехавцова С.О. Суб’єктність у педагогічному аспекті: теорія і практика. Полтава: ПУЕТ, 2016. 414 с.