ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Катерина ІВАНОВА
Оксана ЛІБА

Анотація

У статті досліджено проблему професійного спрямування математичної підготовки майбутніх учителів початкової школи.


Проаналізовано стандарт нового покоління вчителя початкової школи та відповідні навчальні програми підготовки здобувачів спеціальності 013 «Початкова освіта».


З’ясовано, що у чинному стандарті надано перевагу методико-математичній підготовці на шкоду фундаментальній математичній підготовці; навчальні програми деяких закладів вищої освіти (ЗВО) також надали перевагу методико-математичній підготовці і поєднали курси «Математика» і «Методика викладання освітньої галузі «Математика» у загальний курс «Математика з методикою викладання» навіть не збільшуючи кількість годин на його вивчення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ІВАНОВА, К., & ЛІБА, О. (2023). ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 113–121. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-113-121
Розділ
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Біографії авторів

Катерина ІВАНОВА, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9, Покровська міська рада Донецької області

кандидатка педагогічних наук, учителька математики

 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9, Покровська міська рада Донецької області

Оксана ЛІБА, Мукачівський державний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка катедри теорії та методики початкової освіти

Посилання

Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 / кол. авт.: М. Мазорчук (осн. автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін. Київ: Український центр оцінювання якості освіти, 2019. 439 с.

Понад 40% українських школярів не знають математики на базовому рівні. Сіль.Медіа. URL: https://sil.media/p/ponad-40-ukrayinskikh-shkoliariv-ne-znaiut-matematiki-na-bazovomu-rivni-843718.

Меншість вчителів математики подолали поріг ЗНО. Освіта.UA. 2023-10-03. URL: https://osvita.ua/school/teacher-certification/90155/.

Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні: Указ Президента України від 30 січня 2020 року № 31/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/31/2020#Text.

Лодатко Є.О., Гаєвець Я.С. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до реалізації наступності в навчанні математики. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки, 2023. Вип. 2. C. 153–160.

Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования / Под ред. В. Колбановского. М.-Л.: Гос. соц.-эконом. изд-во, 1934. 362 с.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Сост., новая ред. пер. с фр., коммент. Вал. А. Лукова, Вл. А. Лукова. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 526 c.

Пиаже Ж., Инхельдер Б. Генезис элементарных логических структур. Классификации и сериа-ции / пер. с фр. Э.М. Пчелкина; послесл. А.Н. Леонтьева и О.К. Тихомирова. М.: Изд-во иностр. лит., 1963. 448 с. URL: http://elib.gnpbu.ru/text/piazhe_genezis-elementarnyh--struktur_1963/go,2;fs,1/.

Inhelder B., Piaget J. The growth of logical thinking from childhood to adolescence. New York: Basic Books, 1958. 356 р.

Шиф Ж.И. Развитие научных понятий у школьников. Исследования к вопросу умственного развития школьника при обучении обществоведению. М.; Л.: Учпедгиз, 1935. 80 с.

Левшин М.М., Лодатко Є.О. Математика: Навчальний посібник для напряму пiдгот. 6.010102 «Початкова освіта» пед. навч. закладів: у 3-х ч. Ч. I. За заг. ред. Є.О. Лодатка. Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2012. 264 с.

Левшин М.М., Лодатко Є.О. Математика: Навчальний посібник для напряму пiдгот. 6.010102 «Початкова освіта» пед. навч. закладів: у 3-х ч. Ч. II. За заг. ред. Є. О. Лодатка. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2015. 224 с.

Лодатко Є.О. Математична культура вчителя початкової школи: монографія / ред. проф. С.Т. Золотухіної. Рівне–Слов’янськ: Підприємець Ма-торін Б. І., 2011. 324 с.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2021 № 357. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/013-Pochatk.osvita-bakalavr.28.07.pdf.

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»: затв. наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 23.12.2020 № 2736-20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text; https://register.nqa.gov.ua/uploads/0/266-nakaz_2736.pdf.

Робоча програма навчальної дисципліни «Математика з методикою формування компетентності в математичній освітній галузі»: для здобувачів СВО бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта. Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2020 р. 19 с. URL: https://www.vspu.edu.ua/faculty/pochat/pochat_kafmetod/doc/p8.pdf

Робоча програма навчальної дисципліни «Математика з методикою навчання»: для студентів спеціальності 013 Початкова освіта. Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2021–2022 н.р. 13 с. URL: http://preschool.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/РП_Математика-з-методикою-навчання-2.pdf.

Скворцова С., Гаран М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання учнів математики. Гірська школа Українських Карпат. Івано-Франківськ, 2015. № 12‒13. С. 209‒215.

Васько О.О. Використання проблемних лекцій у математичній підготовці майбутніх вчителів початкової школи. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2014. Вип. 9. Ч. 1. С. 15–21.

Коберник Г. Формування математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Věda a perspektivy, 2023. № 11(30). С. 156–169. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/download/7404/7446.

Осинская В.Н. Формирование умственной культуры учащихся в процессе обучения математике: Книга для учителя. Київ: Радянська школа, 1989. 192 с.