МІСЦЕ МЕТОДОЛОГІЇ CLIL У НАВЧАННІ ВІРТУАЛЬНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПИСЬМОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана БОЙКО

Анотація

Розглянуто різні підходи до визначення ме­тодики предметно-інтегрованого навчання. Доведено важливість методології CLIL у реалі­зації компетентнісного потенціалу Нової української школи. Перераховано основні ком­поненти методики CLIL. Показано основні мовні акценти при використанні методики предме­тно-інтегрованого навчання на уроках іноземної мови. Оглянуто актуальні українські та зару­біжні роботи щодо методології CLIL.


Визначено основні підходи, що закладені у методиці предметно-інтегрованого навчання. Згадано теоретичні основи розробки навчаль­них матеріалів за методикою CLIL.


Виявлено можливості для застосування ме­тодики предметно-інтегрованого навчання на уроці англійської мови в середній школі. Про­аналізовано CLIL-блоки різних автентичних посібників для вивчення англійської мови в сере­дній школі. Порівняно структуру CLIL-блоків у посібниках On Screen 2, Prepare НУШ, Go Getter та Wider World.


Описані можливості розвитку навичок вір­туальної англомовної письмової комунікації в учнів середньої школи на уроках CLIL. Охарак­теризовано умови використання методики предметно-інтегрованого навчання на уроках англійської мови в середній школі.


Уточнено аспекти віртуальної комунікації, які вчитель враховує при використанні різних завдань. Зроблено висновок про те, що мето­дику CLIL можна використовувати вже на етапі адаптаційного циклу здобуття базової середньої освіти з подальшим ускладненням під час циклу базового предметного навчання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БОЙКО, О. (2023). МІСЦЕ МЕТОДОЛОГІЇ CLIL У НАВЧАННІ ВІРТУАЛЬНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПИСЬМОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 133–146. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-133-146
Розділ
СЕРЕДНЯ ОСВІТА (за предметними спеціальностями)
Біографія автора

Оксана БОЙКО, Запорізький національний університет

аспірантка катедри англійської філології та лінгводидактики

Посилання

Вовченко О.М., Гончарова Г.С., Канівець З.М. Методика предметно-мовного інтегрованого на-вчання (CLIL) у дії (за результатами дослідно-експериментальної діяльності. Імідж сучасного педагога, 2022. Вип. 5. С. 113–118.

Coyle D. Content and Language Integrated Learning: Towards a Connected Research Agenda for CLIL Pedagogies. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 2007. No 10(5). P. 543–562. https://doi.org/10.2167/beb459.0

Першукова О.О. Теоретичні основи розробки навчальних матеріалів для роботи за технологією CLIL. Педагогіка формування творчої особисто-сті у вищій і загальноосвітній школах. 2018. Вип. 58–59. С. 162–172.

Чорній В.Я. CLIL: інтегроване вивчення змісту та мови. Соціально-гуманітарний вісник. 2022. Вип. 20–21. С. 47–51.

Shevchenko, I., Kordyuk, O. Implementation of the methodology of content and language integrated learning (CLIL) in the process of teaching history of the English language for future English. Акту-альнi питання гуманiтарних наук, 2020. Вип 29. Т. 4. С. 110–115.

Гора Т.В. Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках англійської мови засобами технології CLIL. Педагогічний альманах, 2018. Вип. 37. С. 60–66.

Пасічник О., Пасічник О. Технологія CLIL як засіб поглиблення компетентнісної спрямованос-ті змісту навчання іноземних мов: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. Проблеми сучасного підручника, 2023. Вип. 30. 134–148. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-134-148.

Садов’як О.Д. Формування фахових компетентностей у студентів педагогічного коледжу під час навчання англійської мови за методикою CLIL. Інноваційна педагогіка, 2022. Вип. 53(2). С. 15–18.

Солощенко В. Особливості реалізації предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) як провідної методики навчання іноземних мов у Європі. Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 2023. Вип. 21. Т. 177. С. 116–120.

Maxwell-Reid C. Content and Language Integrated Learning (CLIL): the influence of studying through English on Spanish students’ first-language written discourse. Text & Talk – An Interdisciplinary Journal of Language, Discourse & Communication Studies, 2010. No 30(6). P. 679–699. https://doi.org/10.1515/text.2010.033

Merzlykin O.V., Topolova I.Yu., Tron V.V. Developing of Key Competencies by Means of Augmented Reality at CLIL Lessons. Педагогіка вищої та середньої школи, 2019. Вип. 51. С. 58–73. URL: https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/3583/1/eddi_2018-058-073.pdf.

Leleka T. The use of CLIL methodology in the English language teaching. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки, 2022. Вип. 203. С. 85–88.

Cinganotto L, & Cuccurullo D. Rethinking literacy in the 21st century: A pluriliteracies approach to CLIL. Lublin Studies in Modern Languages and Literature, 2019. Vol. 43(3). P. 3–11. https://doi.org/10.17951/lsmll.2019.43.3.3-11

Sepešiová M. Planning a CLIL lesson. Сучасні дослідження з іноземної філології, 2011. Вип. 9. С. 584–586.

Tkalia I., Tsarova S. Reconsidering CLIL in high and low context cultures. Науковий вісник Херсо-нського державного університету. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація, 2020. Вип. 2. С. 157–161.

Roquet H., & Pérez-Vidal C. Do Productive Skills Improve in Content and Language Integrated Learning Contexts? The Case of Writing. Applied Linguistics, 2017. Vol. 38. Issue 4. P. 489–511. https://doi.org/10.1093/applin/amv050.

Bozdoğan D., & Karlıdağ B. Neglected Productive Skills in Content-based Classes. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2013. No 70. P. 1152–1162. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.171

Whittaker R., Llinares A., & McCabe A. Written discourse development in CLIL at secondary school. Language Teaching Research, 2011. No 15(3). P. 343–362. https://doi.org/10.1177/1362168811401154

Бойко О.Ю. Інтердисциплінарний огляд феноме-ну віртуальної комунікації. Академічні візії. Серія: Педагогіка, 2023. Вип. 23. С. 1–10.

Evans V., Dooley J. (2015). On Screen 2 Student's Book. Express Publishing. 104 p.

Cooke C., Smith C. (2023). Prepare for Ukraine НУШ 6 Workbook. Cambridge University Press. 88 p.

Bright C., Croxford J., Fruen G., Zervas S. (2018). Go Getter 1 students book. Pearson. 112 p.

Bright C., Croxford J., Fruen G., Zervas S. (2017). Go Getter 2 Student's book. Pearson. 112 p.

Zervas S., Bright C. (2018). Go Getter 3 Student's book. Pearson. 112 p.

Croxford, J., Fruen, G. (2018). Go Getter 4 Stu-dent's Book. Pearson. 128 p.

Barraclough C., Hasting B. (2022). Wider World Second Edition 1 Student's Book. Pearson. 112 p.

Barraclough C., Hasting B. (2022). Wider World Second Edition 2 Student's Book. Pearson. 144 p.

Barraclough C., Hasting B. (2022). Wider World Second Edition 3 Student's Book. Pearson. 144 p.

Barraclough C., Hasting B. (2022). Wider World Second Edition 4 Student Book. Pearson. 144 p.