ПРО ТЕОРЕТИЧНУ БАЗУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ШКОЛАХ АЗЕРБАЙДЖАНА (НА ПРИКЛАДІ ШКІЛ НАХЧИВАНА)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Відаді САЛМАНОВ
Кенуль САЛМАНОВА

Анотація

Анотація. Сучасний масовий спорт у будь-якій цивілізованій державі, не виключаючи, зрозуміло, вільний, незалежний демократичний Азербайджан та автономну республіку Нахчиван – це феномен в індустріальному суспільстві. Він охоплює безліч різноманітних факторів розвитку, до яких належить урбанізація, поширення сільського і міського способу життя, істотні зміни в соціокультурній сфері. Сюди відносяться промислове виробництво, утвердження нових виробничих та економічних відносин, усілякі соціально-політичні та економічні перетворення, демократизація суспільного життя в цілому.


Мета дослідження розкрити теоретико-методологічну базу розвитку основних видів спорту в школах Нахчивана.


Методи: при студіюванні зазначеної проблеми використовувались історико-порівняльні методи, аналіз чинної практики, теоретический анализ і методи узагальнення.


Оригінальність. Масовий спорт – це один із структурних складників фізичної культури. Його інтерпретуємо як особливу і абсолютно самостійну культурну сферу, що історично виникла і далі розвивається разом із загальнолюдською культурою як її органічна частина. Фізична культура та соціальні відносини у нерозривній єдності впливають на тіло людини. Зі сказаного вище можна дійти висновку, що поміж інших культурних сфер – фізична культура інтегрує в особистості розвиток як природнього, так і социокультурного початків.


Результати. Слід зазначити, що фізична культура сучасної людини формується, з одного боку, залежно від цього, які вимоги до розвитку психофізичних особливостей особистості висуває суспільство. А це, як ми розуміємо, дуже тісно пов'язане із рівнем соціальних досягнень, особливостей економічної системи, промисловості, науки, освіти, культурних традицій. Причому це однаково стосується як Азербайджану, так і Нахчивана. З іншого боку, кожна людина вибірково долучається до цінностей культури фізичної, виходячи зі своїх потреб та інтересів, що формує у людей власне відношення до фізичної культури та специфічну систему залученості до фізкультурно-спортивної діяльності.


Висновки. Сучасний масовий спорт у світовому масштабі підводиться під соціальну структуру суспільств. Крім того, стає очевидним, що масовий спорт – це справжній феномен, оскільки крім практики у теоретичних працях вивчається вплив спорту на соціальну структуру сучасних суспільств загалом. Проблеми спорту аналізуються у всеосяжному ключі, пов'язуючи перспективи його розвитку з вирішенням великомасштабних проблем, що стосуються суспільних норм та цінностей.


Неправомірно також заперечувати, що масовий спорт у наш час фактично перетворюється на частину глобальної економічної системи, суб'єкта політичного та ідеологічного життя, коли науково-технічні досягнення втілюються у практику змагань у формі соціального явища, що привертає увагу мільйонів людей у світі. Це своєю чергою реально і достеменно формує позитивний вплив на розвиток та вдосконалення теоретичних основ у соціології масового спорту.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
САЛМАНОВ, В., & САЛМАНОВА, К. (2023). ПРО ТЕОРЕТИЧНУ БАЗУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ШКОЛАХ АЗЕРБАЙДЖАНА (НА ПРИКЛАДІ ШКІЛ НАХЧИВАНА). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 151–156. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-151-156
Розділ
СЕРЕДНЯ ОСВІТА (за предметними спеціальностями)
Біографії авторів

Відаді САЛМАНОВ, Нахчиванський державний університет

старший викладач

Кенуль САЛМАНОВА, Нахчиванський державний університет

старша викладачка

Посилання

Cəfərov H. Naxçıvanda təhsil: inkişaf yolu və imkanları. Bakı, 2011. 544 s.

Fiziki tərbiyə dərsinin səmərəliliyini yüksəltməyin bəzi şərtləri: konfrans materilları. Bakı, ADPU, 2002.

Müəllimliyə hazırlıq pedaqoji təcrübədən başlayır. Azərbaycan müəllimi qəzeti, 2000. №15.

–19 aprel.

Quliyev B.S. Fiziki tərbiyənin nəzəri–metodik və praktik işlərin əsasları. Bakı, 2009. 314 s.

İlham Əliyev: Azərbaycan dünyada güclü idman ölkəsi kimi tanınır. Sputnik, 09.08.2022. URL: https://sputnik.az/20220809/azerbaycan-prezidenti-lham-eliyev-turkiyeye-isguzar-sefere-gedib-444827047.html

Лубышева Л.И. Социология физической культу-ры и спорта: учебное пособие. 2-е изд., стерео-тип. М.: Академия, 2004.

Seyidov S. Yaradıcılığın fenomenologiyası (Tarix, Paradokslar, Şəxsiyyət). Bakı: Çaşıoğlu, 2009. 304 с.