НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ УПРАВЛІННЯ СУДНОВИМИ ТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ І КОМПЛЕКСАМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ганна ТЕРЗІ

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі сучасності, а саме неперервній освіті фахівців, зокрема фахівців морської галузі. Йдеться про те, що неперервна освіта наразі є чинником успішності, адже супроводжує процес зростання освітнього потенціалу особистості протягом життя. У системі неперервної освіти особлива увага на освіту дорослих за межами їхньої базової освіти, цей процес має бути спрямований на набуття та підвищення професійної кваліфікації, перепідготовки за необхідності зміни професії, самоосвіта під час процесу адаптації до несталих соціальних умов тощо.


Стверджується, що неперервна освіта має бути складовою вітчизняної системи освіти та посилювати підготовку фахівців до якісного й ефективного виконання професійних функцій.


Наводиться низка дефініцій, які визначають категорію «неперервна освіта»: «освіта дорослих» (adult education); «продовжена освіта» (continuing education); «подальша освіта» (further education); «відновлювана освіта» (recurrent education); «перманентна освіта» (permanent education); «освіта протягом життя» (lifelong education); «навчання протягом життя» (lifelong learning ‑ LLL) тощо.


Дається визначення ключової дефініції дослідження «неперервна освіта» як складової системи освіти, що направлена на вдосконалення набутих під час формальної освіти у профільному закладі вищої освіти професійних компетентностей та особистісних якостей протягом усієї професійної діяльності фахівців управління судновими технічними системами і комплексами.


Окреслено основні складові неперервної освіти майбутніх фахівців управління судновими технічними системами і комплексами, з метою підвищення їхньої професійної компетентності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТЕРЗІ, Г. (2023). НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ УПРАВЛІННЯ СУДНОВИМИ ТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ І КОМПЛЕКСАМИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 157–162. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-157-162
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (за спеціалізаціями)
Біографія автора

Ганна ТЕРЗІ, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

фахівчиня катедри суднових енергетичних установок і систем

Посилання

Сальніков О.О., Козлова Л.В. Реалізація концеп-ції навчання протягом життя в управлінні персоналом на публічній службі: деякі теоретичні аспекти. Публічне управління та регіональний розвиток, 2020. № 10. С. 1092–1105. URL: https://pard.mk.ua/index.php/journal/article/view/229/186.

Вознюк О.В. Неперервна освіта як провідна тенденція сучасного світу. Андрагогічний вісник, 2012. Вип. 1. С. 50–57. URL: https://library.zu.edu.ua/doc/andragogic_visnyk/Andragogichniy_visnyk_1.pdf.

Гулай О. Неперервна освіта – умова формування висококваліфікованого фахівця. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 2010. Вип. 26. С. 3–10 URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/4932/4954.

Гуменникова Т.Р. Шляхи вдосконалення непере-рвної підготовки фахівців морської транспортної галузі у контексті освітологічних змін. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019. Вип. 5. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/338/338.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/sp:max100#Text.

Освіта протягом життя як чинник людського розвитку. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень: офіційний сайт. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/osvita-protyagom-zhittya-yak-chinnik-lyudskogo-rozvitku.

Таланчук П.М. Навчання протягом життя – серцевина сучасного освітнього процесу. Вища освіта: інформаційно-аналітичний портал. URL: http://vnz.org.ua/statti/7038-navchannja-protjagom-zhyttja-sertsevyna-suchasnogo-osvitnogo-protsesu-petrotalanchuk.

Олійник В.В. Освіта впродовж життя: як і чому вчити дорослих? Управління освітою, 2010. № 1(229). С. 4–7.

Титаренко Т.М. Постмодерна особистість у дина-міці самоконституювання. Актуальні проблеми психології: Психологічна герменевтика, 2010. Т. 2. Вип. 6. С. 5–14. Київ.

Куценко Т. Навчання протягом життя: сучасні європейські виклики. Гуманізація навчально-виховного процесу, 2020. №1(99). С. 55–64

Штутман П.Л. Сучасні підходи до формування системи безперервної освіти: зарубіжний досвід та шляхи його використання в Україні. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2008. Вип. 13.

С. 83–88.

Міжнародна конвенція про підготовку і диплому-вання моряків та несення вахти 1978 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053#Text.