ВПЛИВ ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Євген Лодатко
https://orcid.org/0000-0002-4951-3259
Валерій МОНАСТИРСЬКИЙ

Анотація

У рецензованій монографії на основі проведених досліджень запропоновано нове вирішення наукової проблеми, яке полягає в обґрунтуванні методології діяльності системи внутрішнього забезпечення якості вищого військового навчального закладу і розробленні організаційно-педагогічних заходів для її впровадження у практику підготовки майбутніх офіцерів.


Визначено, що система внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти – це система, що складається з множини взаємопов’язаних елементів (відділення внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу, чотирьох груп стейкхолдерів (здобувачі вищої освіти за освітніми програмами; випускники за освітніми програмами; представники роботодавців (замовників); представники академічної спільноти – науково-педагогічні працівники), вченої ради, групи телекомунікаційних мереж та інформаційних систем, служби інформації та комунікації, науково-організаційного відділу, а також відділу кадрової роботи), які утворюють цілісну структуру, взаємодіючи із зовнішнім середовищем та між собою; зв’язки між зазначеними елементами визначаються вченою радою та відображаються у змісті відповідних положень.


Встановлено, що наявність/відсутність циклу зміни статусу стейкхолдера здобувач – випускник – представник роботодавця – науково-педагогічний працівник у системі внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти є найважливішим критерієм оцінювання цієї системи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Лодатко, Є., & МОНАСТИРСЬКИЙ, В. (2023). ВПЛИВ ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 176–180. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-176-180
Розділ
РЕЦЕНЗІЇ
Біографії авторів

Євген Лодатко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра освітнього та соціокультурного менеджменту і соціальної роботи, професор

Валерій МОНАСТИРСЬКИЙ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент катедри військової підготовки

Посилання

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/ed20150429#Text.

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text;

Лодатко Є.О. Якість початкової освіти у соціокультурному вимірі. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 2018. Вип. 8. С. 97–106.

Медвідь М.М., Медвідь Ю.І., Ктіторов М.О. Система внутрішнього забезпечення якості вищого військового навчального закладу: особливості, умови розвитку: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М.М. Медвідя. Київ: КІ НГУ, 2023. 107 с. URL: http://surl.li/neuma (дата звернення: 4.12.2023).

Монастирський В.М. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності курсантів військових навчальних підрозділів ЗВО до професійної діяльності. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). Харків, 2019. С. 82–87.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у Київському інституті Національної гвардії України. URL: http://surl.li/mcajx (дата звернення: 4.12.2023).

Медвідь М.М., Медвідь Ю.І., Ктіторов М.О. Система внутрішнього забезпечення якості вищого військового навчального закладу: особливості, умови розвитку. Роль і місце соціально-гуманітарних та правових дисциплін в системі підготовки військовослужбовців Національної гвардії України: матеріали круглого столу (м. Київ, 30 листопада 2023 р.). Київ: КІ НГУ, 2023. C. 3–7. URL: http://surl.li/ooyyn (дата звернення: 4.12.2023).

Зустріч з представниками Київського інституту Національної гвардії України. Національне агентство забезпечення якості вищої освіти (м. Київ, 15 листопада 2023 р.). URL: http://surl.li/oozad (дата звернення: 4.12.2023).

Медвідь М.М. Методика підготовки вищого військового навчального закладу до акредитації за критеріями оцінювання якості освітньої програми №№ 1 та 2. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2020. Вип. 1. С. 129–137.

Медвідь М., Гаврищук, М. Обґрунтування необхідності здійснення досліджень щодо формування загальних компететностей майбутніх офіцерів Національної гвардії України в процесі професійної підготовки. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 2023. Вип. 2 (54). С. 5–8.

Медвідь М.М., Криворучко В.О. Удосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів військових частин (підрозділів) з охорони громадського порядку Національної гвардії України. Молодь і ринок, 2023. № 1(209). С. 64–69.

Медвідь М.М., Черніченко І.Ю., Сінна Л.Ю. Стратегія формування та розвитку системи зворотного зв’язку Національної академії Національної гвардії України. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України, 2021. № 2 (38). С. 82–87.

Медвідь М.М., Бірюков О.І., Ніконенко А.М., Задорожний К.А., Повар О.В., Магмет Т.М. Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов формування у майбутніх офіцерів здатності до застосування штатного озброєння підрозділу. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 2023. 2. С. 39–48.

Медвідь М.М., Ктіторов М.О., Медвідь Ю.І., Курбатов А.А., Пашинський А.В., Криворучко В.О. Врахування тенденцій воєнної політики України в організації освітнього процесу вищого військового навчального закладу. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2022. Вип. 4. С. 29–37.

Медвідь М.М., Ктіторов М.О., Медвідь Ю.І., Поляков В.Ю., Гаврищук М.М., Вишневська Я.А. Залежність розвитку системи внутрішньої забезпечення якості від впровадження досвіду практичної діяльності в освітній процес закладу вищої освіти. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2023. Вип. 1. С. 13–19.

Медвідь М.М., Тробюк В.І., Черніченко І.Ю., Дʼяченко О.А., Хомякова В.І. Методика розвитку системи внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти, особливості здійснення її процедур та заходів у вищому військовому навчальному закладі. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2020. Вип. 3. С. 226–235.

Медвідь М.М. Методологія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності: дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.07. Харків, 2015. 584 с.

Медвідь Ю.І. Формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Глухів, 2019. 19 с.