АКМЕПОТЕНЦІАЛ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Григорівна Дерека

Анотація

В статті обґрунтовано актуальність визначення акмепотенціалу вищого навчального закладу в процесі формування компонентів амкологічної компетентності фахівців фізичного виховання. Проаналізовано комунікативне середовище вищого навчального закладу як акмеологічну умову формування майбутнього фахівця. Визначено параметри оцінки ефективності освітнього середовища та його складових. Охарактеризовано «суб’єкт-суб’єктну» взаємодію студента й викладача в процесі професійної підготовки фахівців фізичного виховання. Вивчено сильні сторони акмеспрямованого освітнього простору, визначено слабкі сторони процесу професійної підготовки фахівців фізичного виховання. Досліджено можливі шляхи зміни системи професійної освіти за напрямом підготовки «Фізичне виховання».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дерека, Т. Г. (2016). АКМЕПОТЕНЦІАЛ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/969
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Григорівна Дерека, Київський університет імені Бориса Грінченка

завідувач кафедри фізичної культури та спортивної майстерності, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Посилання

Бодалев А. А. Как становятся великими и выдающимися? / А. А. Бодалев, Л. А. Рудкевич. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 287 с.

Гладкова В. М. Основи акмеолгії: підручник / В. М. Гладкова, С. Д. Пожарський. – Л. : Новий світ, 2000. – 320 с.

Дерека Т.Г. Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання: концепція дослідження / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 7 (51), 2015. – 31-39.

Деркач А. А. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма / А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина. – М. : РАУ, 1993. – 321 с.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. Назва з екрана.

Каштанов А. І. Педагогічні основи розвитку інноваційного середовища сучасного ліцею: автореф. дис.. канд. пед. наук: 13.00.01 / А. І. Каштанов. – Луганськ, 2001. – 20 с.

Кузьмина Н. В. Фундаментальная акмеология как важнейший ресурс процесса повышения продуктивности образования / Н. В. Кузьмина // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Вип. 84. – Житомир – Київ, 2015. – С. 14-20.

Мартиненко С. М. Педагогічна взаємодія суб’єктів освітнього простору в акмесередовищі вищого навчального закладу / С. М. Мартиненко // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Вип. 84. – Житомир – Київ, 2015. – С. 214-218.

Огнев’юк В. О. Розвиток в університетській освіті акме-компетентнісного потенціалу майбутнього фахівця / Акмеологія – наука ХХІ століття. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 лютого 2011 року. – Київ, 2011. – С. 6-9.

Я – студент: навч. посіб. / [Огнев’юк В. О., Жильцов О. Б., Караман С. О. та ін.; за заг. ред. Огнев’юка В. О.]. – 3-є вид. зі змінами. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – С.44–71.

SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій: Навчальний посібник / За ред. Л. В. Балабанової. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2005. – 301 с.