ПРОФЕСІОГРАМА ФАХІВЦІЯ З МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ

Інна Сергіївна КОЗИР

Abstract


У статті проаналізовано категорію конкурентоспроможності фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в авіаційній галузі на основі компетентнісного та діяльнісного підходу, проаналізовано їх обов’язки і завдання на прикладі посади флайт-менеджера, сформовано професіограму, обґрунтовано її складові,структурні елементи, а також, знання та вміння, що забезпечують конкурентоспроможність розглянутої категорії фахівців.

Keywords


конкурентоспроможність фахівців; фахівець з менеджменту ЗЕД авіаційної галузі; професійна підготовка; професійна діяльність; професіограма

References


Шкурупій О. В., Гончаренко В. В., Артеменко І А. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 248 с.

Український державний центр міжнародної освіти URL: http://studyinukraine.gov.ua/uk/.

Жабін С., Казьміна О., Василюк О. Міграційні наміри молодих вчених НАН України: за даними соціологічного опитування 2017 року. URL: https://commons.com.ua/uk/migracijni-namiri-molodih-uchenih/

Левченко Ю. Г. Конкурентні переваги управлінського персоналу, як фактор удосконалення діяльності підприємства. Інтернаука: Міжнародний науковий журнал. 2017. № 1(2). С. 91–96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_1(2)__21

Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 600. URL: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5555.

Самарук Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2011. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_2_12.

Копил Г. О. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Житомир. 2007. 248 с.

Продіус О. І., Продіус Ю. І. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх менеджерів в сфері зовнішньоекономічної діяльності. URL: http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/3833/1/070-074.pdf.

Проекти стандартів вищої освіти. Сайт міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti. (дата звернення 21.03.2018)

Плачинда Т. Професійна підготовка майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням інтегративного підходу. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград. 2014. Вип.131. С 160–164. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_131_44

Крилова К. Особливості професійної підготовки майбутніх менеджерів діяльності авіакомпаній у вищих льотних навчальних закладах. Вісник національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Київ, 2017. №11. С.79–84.

Ходаківський Є.І., Богоявленська Ю.В., Грабар Т.П. Психологія управління: підручник: 3-тє вид. перероб. та доп. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 664 с.

Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: підручник. Київ: КНЕУ, 2003. 367 с.

ПрофГид. Флайт-менеджер. URL: https://www.profguide.ru/professions/flight_manager.html. (дата звернення 24.03.2018)

Тонкости профессии флайт-менеджера. URL: http://intalent.pro/article/tonkosti-professii-flayt-menedzhera.html.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37-38. Ст. 2004.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size