ЯКІСТЬ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ

Євген Олександрович ЛОДАТКО

Abstract


Засновуючись на соціокультурному характері освітньої діяльності, дається огляд чинників, що формують ставлення суспільства до освіти і породжують низку проблем, які відбиваються на її якості. Аналізуючи динаміку обсягів навчального навантаження учнів початкової школи з мови і математики за останні 85 років та риторику останніх років щодо підвищення якості освіти, виділяються негативні тенденції сьогодення та акцентується увага на зростаючій віддаленості освітянських функціонерів від реалій сучасної початкової школи.

Keywords


початкова освіта; якість освіти; соціокультурний вимір

References


О начальной и средней школе: постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1931 г. URL: http://lib4all.ru/base/B3284/B3284Part127-349.php.

О педологических извращениях в системе Наркомпросов: постановление ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 года. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление_ЦК_ВКП(б)_от_4.07.1936_о_педологических_извращениях_в_системе_Наркомпросов.

О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы: постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 10 ноября 1966 г. N 874 (с изм. и доп., внесенными постановлениями ЦК КПСС, Совмина СССР от 04.08.1981 N 749; от 12.11.1981 N 1088; от 12.11.1986 N 1350; от 03.08.1988 N 953). URL: http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15465.htm.

О дальнейшем совершенствовании общего среднего образования молодежи и улучшении условий работы общеобразовательной школы: постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 12 апреля 1984 г. N 313 (с изм. и доп., внесенными постановлением ЦК КПСС, Совмина СССР от 11.07.1988 N 842; от 19.08.1988 N 1033, с изм. и доп., внесенными постановлением Совмина СССР от 17.08.1989 N 657). URL: http://www.math.ru/conc/olddocs/CK-KPSS_1984.pdf.

Об основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы: постановление Верховного Совета СССР от 12 апреля 1984 г. N 13-XI. URL: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=45818.

Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти. Указ Президента України від 02.06.1998 N 580/98 (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 174/99 від 15.02.99 та N 698/2013 від 20.12.2013). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580/98.

Лебедев О.Е. Конец системы обязательного образования? Вопросы образования. 2017. № 1. С. 230–259.

TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study). (2018). Retrieved 26 April 2018, from https://timssandpirls.bc.edu/timss2015/index.html

PIRLS 2016 (Progress in International Reading Literacy Study). (2018). Retrieved 26 April 2018, from https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/index.html

Галузевий стандарт вищої освіти: освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 початкове навчання напряму підготовки 0101 педагогічна освіта кваліфікація 3310 вчитель початкової школи / Розроб.: В.І. Бондар, І.М. Шапошнікова, А.П. Каніщенко, С.В. Страшко, Т.І. Тітова, З.Л. Гейхман / Заг. редакція В.І. Бондар. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. 57 с.

Галузевий стандарт вищої освіти: освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 6.010100 початкове навчання напряму підготовки 0101 педагогічна освіта кваліфікація 3310 вчитель початкової школи / Розроб.: В.І. Бондар, І.М. Шапошнікова, А.П. Каніщенко, С.В. Страшко, Т.І. Тітова, З.Л. Гейхман / Заг. редакція В.І. Бондар. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. 140 с.

Політична пропозиція до проекту Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Схвалено рішенням колегії МОН України 08.12.2016 (протокол № 11/1-15). Київ, 2016. 22 с.

Навчальні плани середніх загальноосвітніх шкіл УРСР на 1988/89 навчальний рік. Зб. наказів та інструкцій Міністерства освіти УРСР. Київ, 1988. № 10. С. 3–14.

Клочко Н.Л. Реформування початкової освіти України в ХХ столітті: посібник. Вінниця: ВДПУ, 2010. 117 с.

Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. М.: Лабиринт, 1999. 352 с.

Лурия А. Р. Язык и сознание / Под ред. Е.Д. Хомской. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 320 с.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Сост., новая ред. Вал. А. Лукова, Вл. А. Лукова. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 526 c.

Жинкин Н.И. Язык – речь – творчество. Исследования по семиотике, психолингвистике, поэтике. М., 1998. 366 с.

Державний стандарт початкової загальної освіти. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1717-2000-п; Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів. Затв. постановою Кабінету міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1239. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1239-98-п.

Державний стандарт початкової освіти. Затв. постановою Кабінету міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п.

Модельна навчальна програма для 1-го класу та навчально-методичні матеріали. Тиждень 1. Тема тижня: «Я – школяр» / Авторський колектив під керівництвом Шияна Р. Б. 2017. 64 с.; Модельна навчальна програма для 1-го класу та навчально-методичні матеріали. Тиждень 5. Тема тижня: «Осінь» / Авторський колектив під керівництвом Шияна Р. Б. 2017. 85 с.; Модельна навчальна програма для 1-го класу та навчально-методичні матеріали. Тиждень 9. Тема тижня: «Ігри» / За ред. О. Волощенко, Н. Древняк, Л. Козак, О. Козак, М. Товкало, І. Унгурян. 2017. 53 с.

Нова українська школа. (2018). Retrieved 19 February 2018, from https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola.

Практика комплексного преподавания: Опыт работы по новым программам ГУС’а. Третий год обучения. Изд. 2-е / Под ред. М. Н. Николаевского, И. Н. Кавуна, Г. П. Васильева. Л.: Изд-во Сеятель, 1926. 224 с.; Перовский Е. И. Навыки в комплексе. М.-Л.: Гос. изд-во, 1928. 100 с.; Усвоение навыков в комплексе. Сб. статей / Под ред. С.В. Иванова и И.С. Симонова. Л.: Изд-во Брокгауз- Ефрон, 1928. 158 с.

Grundschul-Curriculum – ISR International School on the Rhine. (2018). Retrieved 15 May 2018, from http://www.isr-school.de/de/schule/grundschule/curriculum.html

Про освіту. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Про дошкільну освіту. Закон України від 11 липня 2001 року № 2628-III (із змінами). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2628-14/page.

Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А.М. Богуш; Авт. кол-в: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Гавриш Н.В., Долинна О.П., Ільченко Т.С., Коваленко О.В., Лисенко Г.М., Машовець М.А., Низковська О.В., Панасюк Т.В., Піроженко Т.О., Поніманська Т.І., Сідєльнікова О.Д., Шевчук А.С., Якименко Л.Ю. Київ, 2012. 26 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н.М. Київ: Плеяди, 2017. 206 с.

Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи (Частина 1). Нова українська школа. 15 серпня 2017 р. URL: http://nus.org.ua/articles/integrovane-navchannya-tematychnyj-i-diyalnisnyj-pidhody-chastyna-1/

Борейко В.Е. «Блаженны изгнанные за правду». URL: http://intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/social_history_pedagogic/VASCHNIL/Boreiko_Blazhenni_iznanii_O_Raikove.pdf; http://www.ecoethics.ru/old/b34/16.html.

Самокиш А.В. Воспоминания Б.Е. Райкова как источник по истории науки и образования в России и СССР в первой половине XX в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.10 – история науки и техники. Санкт-Петербург: Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, 2012. 227 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size