ПРОБЛЕМА ЦІННОСТЕЙ ОСВІТИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА

Вікторія Андріївна ПАВЛОВА, Ольга Миколаївна СИПЧЕНКО

Abstract


У статті подано теоретичний аналіз проблеми цінностей освіти сучасної студентської молоді. Обґрунтовано поняття «цінності», «цінності освіти» та «цінності освіти студентської молоді». Доведено, що  аксіологічний підхід спрямовує педагогічний процес на пошук і втілення оптимальних шляхів передачі особистості суспільних цінностей. Виявлено ціннісний аспект освіти, який представлено у трьох взаємопов’язаних блоках: цінність державна, цінність суспільна та особистісна. Установлено сутність аксіологічних аспектів освіти: цінність освіти для студента, цінність освіти для викладача та цінність освіти для суспільства. Схарактеризовано категорію «освіта» як фундаментальну основу, джерело створення реальних уявлень про справжні і уявні цінності людини, а також систему, що споживає, виконує і продукує цінності. Розкрито та проаналізовано основні групи цінностей, до яких належать загальнолюдські і національні. Уточнено їх значення в системі освіти та в навчально-виховному процесі закладів вищої освіти.

Keywords


цінності освіти; цінності освіти студентської молоді, особистісна цінність; аксіологічний підхід; викладач; суспільство; держава; освіта; загальнолюдські і національні цінності; заклади вищої освіти

References


Борінштейн Є.Р. Особливості соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства: монографія. Одеса: Астропринт, 2004. 400 с.

Сипченко О., Чинталова І. Кризові явища в сучасній освітній системі. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць. Вип. LXVIII. Ч. ІІ. / за ред. проф. В.І.Сипченка. Слов’янськ: ДДПУ, 2014. С. 68–76.

Капіца В.Ф., Орлова О.І., Шурупова К.В. Професійна кар’єра успішного фахівця. Монографія. Кривий Ріг: Видав. центр ДВНЗ «КНУ», 2013. 415 с.

Чубарева О.О. Екзистенція естетичного в аксіологічній системі сучасного студентства (філософський аналіз): автореф. дис... канд. філософ. наук : 09.00.10. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2016. 19 с.

Крижко В.В. Антологія аксіологічної парадигми освіти: навч.посібник. Київ: Освіта України, 2005. 440 с.

Кузьменко Г. Теоретичні основи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва. URL: https://core.ac.uk/display/33687721

Євтодюк А.В. Аксіологічні засади сучасної системи освіти України. Педагогічний пошук. 2014. №2. С. 12−15.

Основи педагогіки вищої школи: навч. посібник / [Л. Л. Товажнянський [та ін.]. Харків: НТУ «ХПІ», 2005. 600 с.

Гершунский Б.С. Философия образования : учебное пособие. М.: Московский психолого-социальный институт, 1998. 432 с.

Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті: монографія. Полтава: ПОІППО, 2006. 328 с.

Калюжна Т.Г. Педагогічна аксіологія в умовах модернізації професійно-педагогічної освіти: монографія / за наук. ред. О.В. Уваркіної. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. 128 с.

Аксіологізація філософії освіти як вимога сучасності. URL: http://terepishchyi.com/aksiolohizatsiya-filosofiji-osvity-yak-vymoha-suchasnosti/


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size