ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

Анатолій Андрійович БУЛДА, Оксана Олександрівна CУБІНА

Abstract


Розкривається досвід Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова щодо організації формування готовності магістрантів до викладацької та науково-педагогічної діяльності в умовах рівневої педагогічної освіти; наголошується на важливості опанування студентами магістерського рівня підготовки нормативної дисципліни педагогіка та психологія вищої школи, що має на меті забезпечити студентів системою знань про закономірності організації освітнього процесу при підготовці кваліфікованих і конкурентоздатних фахівців у галузі освіти, форми, методи і засоби формування особистісних якостей майбутніх педагогів, професійну діяльність викладачів вищої щколи; сформувати у студентів психолого-педагогічнні компетентності, що відповідають вітчизняним та світовим стандартам та методологічним засадам управління педагогічним процесом у закладах вищої освіти. На підставі аналізу практичних вимог до майбутньої професійної діяльності визначається, що психолого-педагогічна підготовка магістрів потребує системної роботи, пов’язаної з формуванням відповідних умінь та навичок, насамперед, вміння використовувати в освітньому процесі знанння фундаментальних основ сучасних досліджень, проблем і тенденцій розвитку педагогічної галузі, здійснення комплексного аналізу науково-педагогічних явищ і процесів, важливе значення відводиться набуттю студентами вмінь проектувати суб’єктно-суб’єктні відносини в системі «викладач-студент» на рівні співпраці та співтворчості, планувати навчальну діяльність за напрямком майбутньої фахової підготовки; необхідності формування вмінь організації навчально-методичної роботи, а саме – розробляти навчальну та науково-методичну документацію. В дослідженні наголошується, що в процесі фахової магістерської підготовки необхідно сформувати у студентів чіткі уявлення про педагогічний менеджмент як сучасну теорію управління освітою, його основні поняття, принципи та функції; підкреслюється важливість опанування майбутніми фахівцями проблематикою психолого-педагогічних особливостей діяльності викладача закладів вищої освіти, – професійно-педагогічного спілкування, типології особистості викладача, його педагогічної культури та професійної майстерності, психології комунікативної взаємодії викладача зі студентами, запобігання конфліктів у педагогічному середовищі, педагогічних технік викладання та профілактики синдрому професійного вигорання.


Keywords


рівнева освіта; психолого-педагогічна підготовка магістрів; педагогічні компетентності; професійні обов’язки викладача; курс педагогіки та психології вищої школи; фундаментальні основи сучасних досліджень; актуальні тенденції розвитку педагогічної галузі

References


Андрущенко В. П., Дем’яненко Н. М. та ін. Педагогіка вищої школи / За ред. В. Г. Кременя. Київ: Педагогічна думка, 2009. 256 с.

Навчально-методичний комплекс підготовки магістрів за контекстно-тьюторською технологією галузі знань 01, спеціальності 011 Науки про освіту (педагогіка вищої школи) / За ред. Н. М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. Ч.1. 195 с.

Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи. Київ: Каравела, 2008. 351 с.

Люлька В.С. Методологічні основи дослідження професійної підготовки магістрів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2013. Вип. 108.1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_23.

Кух А.М. Кух О.М. Управління процесом професійної підготовки магістрів. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна, 2018. № 24(2018). C. 151–154. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/viewFile/151587/150469.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size