ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДЛІТКІВ З ОСОБЛИВИМ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Оксана Володимирівна МИХАЙЛЕНКО

Abstract


У статі визначені перспективні напрями психолого-педагогічного супроводу підлітків з особливими освітніми потребами в умовах закладів загальної середньої освіти в умовах інклюзивної освіти, розглянуто значення основних методів у розв’язанні завдань розвитку і соціалізації кожної дитини у відповідності з її психофізіологічними особливостями.


Keywords


: діти і підлітки з особливими освітніми потребами; пcихолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами; інклюзивна освіта; інклюзивне навчання; команда психолого-педагогічного супроводу.

References


Алехина С.В., Семаго М.М. Создание и апроба-ция модели психолого-педагогического сопро-вождения инклюзивной практики. Москва: МГППУ, 2012. 156 с.

Колупаєва А., Савчук Л. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчан-ня. Київ: Науковий світ, 2010. 196 с.

Овчаренко І.В. Психологічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в інклюзи-вному класі. Таврійський вісник освіти. 2017. №1(57).

С. 249-254.

Психологічний супровід інклюзивної освіти: методичні рекомендації / авт. кол. за заг. ред. А.Г.Обухівська. Київ: УНМЦ практичної психо-логії і соціальної роботи, 2017. 92 с.

Попелюшко Р.П. Психолого-педагогічний су-провід дітей з особливими потребами в інклю-зивному навчанні. Збірник наукових праць Хме-льницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2014. №1(9). С.109-113.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VII. Відомості Верховної Ради. 2017.

№38-39. Ст. 380.

Про затвердження примірного положення про команду псиного-педагогічного супроводу ді-тей з особливими освітніми потребами в за-кладах загальної та дошкільної освіти: затв. наказом МОН від 08.07.2018 р. № 609. URL: https://zakon.rada. gov.ua/rada/show/v0609729-18.

Про реабілітацію осіб з інвалідністю: Закон України від 19.12.2017 р. №2249-VIII/ URL: h-ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15.

Турубарова А.В. Соціально-психологічні про-блеми соціалізації підлітків із особливими освітніми потребами. Науковий вісник херсон-ського державного університету. 2014. Ви-пуск2. Том 2. С.77-81.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size