МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Марія Іванівна МАРУЩАК, Оксана Миронівна КОПАНИЦЯ, Наталія Василівна ЛІСНЯНСЬКА

Abstract


У статті проаналізовано особливості педагогічних умов формування професіоналізму майбутніх медичних сестер та шляхи їх модернізації. Встановлено, що модернізація педагогічних умов формування професіоналізму майбутніх медичних сестер полягає у створенні педагогічно комфортного професійно орієнтованого освітнього середовища; впровадженні інноваційних освітніх технологій та інтерактивних методів навчання; усвідомленні студентами ролі професійної компетентності в своїй діяльності, яка є результатом поєднаного впливу потреб та цілей, мотивів і стимулів, пізнавальних інтересів.


Keywords


педагогічні умови; модернізація; заклади вищої медичної освіти.

References


Семеног О.М., Кравченко О. Формування про-фесійної етики майбутньої медичної сестри у вимірах педагогічної дії: монографія. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. 304 с.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Освіта. 2002. №26. С. 2–4.

Жукович-Дородних Н.М. Педагогічні умови формування професійних умінь студентів еко-номічних спеціальностей внз І–ІІ рівня акре-дитації. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психо-логія. Педагогіка. 2009. № 3. C. 80-86.

Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. А. В. Семенової. Одеса: Пальміра, 2006. 362 с.

Занaюк С.С. Психология мотивации. Киев: Эльга-Н; Ника-Центр, 2002. 352 с.

Афанасьєва Л. Педагогічні умови формування готовності до професійної діяльності у майбут-ніх менеджерів організацій. Наукові записки. Серія: педагогічні науки. 2012. Вип. 107(1). С. 36-41.

Бабій С. Основні напрями модернізації освіти: тенденції та перспективи. Вища освіта Украї-ни. 2014. № 1. С. 28– 33.

Бовсунівська Т. Реформа вищої освіти в Україні як нездоланна проблема. Віче. 2015. № 14. С. 25–27.

Качалов А.В. Педагогические условия форми-рования творческой самостоятельности студен-тов педвуза. Известия Уральского государст-венного университета. 2009. № 1/2(62). С. 212–217.

Полякова Г. Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівців. Вища школа. 2010. № 10. С. 78–87.

Марущак М.І., Криницька І.Я., Антонишин І.В. Компетентнісний підхід до навчання студентів у закладах вищої освіти медичного спряму-вання. Вісник Черкаського університету. 2018. № 6. С. 92–96.

References

Semenog, O. M., Kravchenko, O. (2014). Forma-tion of professional ethics of the future nurse in


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size