ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ САМОРЕАЛІЗА-ЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Інна Петрівна КРАСНОЩОК

Abstract


У статті розглянуто теоретичні аспекти у з’ясуванні сутності поняття «потенціал самореалізації», а також представлено авторське трактування поняття «потенціал самореалізації майбутнього вчителя» та розкрито його зміст.


Keywords


самореалізація; потенціал; особистісний потенціал; потенціал самореалізації; потенціал самореалізації майбутнього вчителя.

References


Галажинский Э.В., Клочко В.Е. Самореализация личности: системный взгляд: монография / под редакцией Г. В. Залевского. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1999. 154 с.

Бех І.Д. Самореалізація особистості як визначальний чинник її життєдіяльності. Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція: зб. наук. праць. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017.

С. 31–36.

Ворсовський О.Л. Теоретико-методологічні основи інвестиційного потенціалу підприємства. Інвестиції: практика та досвід: зб. наук.праць. Київ, 2007. № 15. С. 8–11.

Семотюк О. П. Сучасний словник іншомовних слів. Харків: Ранок. 2010. 688 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, 2005. 1728 с.

Міляєва В.Р., Лебідь Н.К., Бреус Ю.В. Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості». Проблеми сучасної психології. 2013. Вип. 20. С. 405–415.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 327с.

Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Горностая, Т. М. Титаренко. Київ: Рута.2001. 320 с.

Максименко С. Д., Осьодло В. І. Структура та особистісні детермінанти професійної самореалізації суб’єкта. Проблеми сучасної психології: зб.наук. пр. Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України Кам’янець-Подільський: Аксіома. 2010. Вип.8. С. 3–19.

Марков В.Н. Личностно-профессиональный потенциал управления и его оценка. М.: РАГС, 2001. 265с.

Зимівець Н. В. Розвиток особистісного потенціалу дітей та молоді у процесі соціально-педагогічної діяльності. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія: Психолого-педагогічні науки. 2012. № 5.С. 102–106.

Рибалко Л.С. Акмеологічні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Харків, 2008. 42 с.

Коростылева Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере. СПб.: Речь. 2005.222 с.

Радул В.В. та ін. Дослідження особливостей самореалізації особистості: монографі. Кіровоград, 2009. 352 с.

Садовая М.А. Категория цели как составляющая потенциала самореализации. Наукові праці Міжнародної Академії управління персоналом: зб. наук. праць. Київ, 2009. Вип. 3(22). С. 185–189.

Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. М.: Изд-во МГУ, 2003. 416 с.

Селезнева Е. В. Самоосуществление как акмеологическая категория. Мир психологии. 2007. № 2. С. 192–203.

Сердюк Л. З. Особистісна самореалізація та психологічне благополуччя як основні стратегічні лінії мотивації учіння студентів ВНЗ. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. Вип. 687. С. 151–159.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size