ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДГОГІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРВІСУ LEARNINGAPPS.ORG

Оксана Василівна ВОЛОШИНА

Abstract


У статті порушено проблему розвитку на-вчально-пізнавальної компетенції майбутніх учителів засобами веб-орієнтованих тех-нологій. Визначено роль електронних освітніх ресурсів у дидактичній системі сучасної освіти. Описані характеристики навчального додатку LearningApps.org  для підтримки навчання та процесу викладання в навчальних закладах різних типів за допомогою інтерактивних мо-дулів. Розкриті переваги  і можливості викори-стання додатку LearningApps.org. на заняттях.  У статті наведено приклади практичного застосування сервісу LearningApps.org як конструктора для створення інтерактивних мультимедійних вправ за допомогою різноманітних шаблонів, які використовуються на різних етапах організації навчального процесу при вивченні дисциплін педагогічного циклу: вправи на встановлення відповідності термінів і їх значень; на розподіл відповідей;  на вибір правильних варіантів з представлених відповідей;  вставити пропущені слова в тексті; ігрові вправи («Хто хоче стати мільйонером?» тощо). Використання інтерактивних вправ надає можливість активізувати пізнавальну мотивацію майбутніх учителів, залучити їх до розв’язання обговорюваних проблем, розвинути комуніка-тивні уміння й рефлексію; більш гнучко здійс-нювати контроль за засвоєними знаннями і вміннями.

Keywords


навчально-пізнавальна компетентність; майбутні вчителі;; веб-орієнтовані технології; сервіс LearningApps.org

References


Волошина О.В. Використання активних методів навчання при викладанні дисциплін педагогіч-ного циклу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, 2016. Вип. 48. C. 13–16.

Learning.Apps.org. URL: https://learningapps.org/ about.php.

Гайдаржи А.А., Двинянинова Е.А., Корниенко И.С. LearningApps – сервис для создания интерактивных заданий-тренажеров. URL: http://itpedagog. ru/index.php?option=com_content&view=article&id=385.

Гулакова М.В., Харченко Г.И. Интерактивные методы обучения в вузе как педагогическая инновация. Концепт № 11. URL: http://ekoncept. ru/2013/13219.html.

Овчинникова Ю.С., Забродина А.В. Формирова-ние ИКТ-компетенций на примере использова-ния

веб-сервиса learningapps.org (конструктор интерактивных упражнений). Современные информационные технологии: теория и практика.

Череповец: Череповецкий государственный уни-верситет, 2016.

Никитина Е.В. Применение сервиса LearningApps.org при обучении бакалавров педагогического образования. Молодой ученый, 2018. № 18. URL: https://moluch.ru/archive/204/49974/.

Патаракін Є.Д. Створення учнівських, студентських і викладацьких спільнот на базі мережевих сервісів Веб 2.0. Київ: Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2007.

Хайбулаева А.М. Использование технологий web 2.0 в преподавании английского языка. Пробле-мы и перспективы развития образования в России, 2013. № 24. С. 105–109.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size