ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ: ФОРМУВАЛЬНИЙ ЕТАП

Валентин Володимирович РОГОЗА, Юрій Володимирович ПЕЛЕХ

Abstract


На підставі аналізу науково-педагогічних джерел обґрунтовано стверджувати, що прак-тичні питання формування екологічних цінно-стей майбутніх учителів природничих наук у процесі професійної підготовки залишаються недостатньо дослідженими на сучасному ета-пі. У зв’язку з цим актуальним є пошук дієвих навчально-методичних засобів формування екологічних цінностей у майбутніх учителів-природничників. Взявши до уваги наявні теоре-тичні та практичні здобутки щодо проблема-тики професійної підготовки доведено, що фор-мування екологічних цінностей, можуть бути реалізовані у межах спеціально розроблених курсів: дисципліна «Аксіологія», спецкурсу «Аксіо-логічні основи професійної підготовки майбут-ніх учителів природничих наук» і аксіопедагогіч-ного тренінгу.

Keywords


професійна освіта; педагогічні умови; екологічні цінності; формування екоцінностей; відношення «Людина – Природа»

References


Митина Л.М. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования. М.; СПб.: Нестор-История, 2014. 376 с.

Гомонюк О.М. Особистісний аспект діяльності майбутнього педагога – спосіб його саморозвитку та самореалізації. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Серія педагогічні науки. 2016. № 4(6). С. 66–74.

Крамаренко А.М. Формування екологічних цінно-стей майбутніх учителів початкової школи: теорія і практика: монографія. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. 379 с.

Мирончук Н. М. Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього педагога: сутнісні характеристики та шляхи формування. Нові технології навчання, 2013. Випуск 76. С. 209–214.

Антоненко Т.Л. Ціннісно-смислова сфера особи-стості – фундаментальна основа її духовної безпеки. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2017. №3(78). С. 25–34.

Пелех Ю.В., Кукла Д. Система цінностей май-бутнього фахівця і його місце на сучасному рин-ку праці: монографія. Рівне: Волинські обереги, 2019. 184 с.

Шрейдер Ю. Экологические ценности: три подхода. Новый мир, 1994. № 11. URL: http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_1994_8/Content/Publication6_5953/Default.aspx.

Джидарьян И.А. О месте потребностей, эмоций и чувств в мотивации личности. Теоретические проблемы психологии личности. Москва: Наука, 1974. С. 145–169.

Перга Т.Ю. Екологічні цінності сучасної ци-вілізації. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація: збірник наукових праць. За ред. О.В. Зернецької. 2019. С. 89–97.

Юрченко Л.І. Екологічні цінності в структурі екологічної свідомості й екологічної культури. Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наук. пр. Київ, 2009. Вип. 78. С. 229–237.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size