ФОРМУВАННЯ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В РАКУРСІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Олена Олександрівна ТУЧКОВА

Abstract


Стаття присвячується розгляду поняття мовної особистості в контексті інтернаціона-лізації вищої освіти в Україні. Проаналізовані тенденції руху вищої освіти України у світову освітню площину, перешкоди та першочергові завдання. Визначено й описано характеристики і рівні мовної особистості, доцільність її фо-рмування через освітні програми з метою пок-ращення академічної якості освітнього процесу в Україні. В результаті дослідження виокрем-лено інтегральну компетентність таких осві-тніх програм, загальні й фахові компетентно-сті, якими має володіти здобувач вищої освіти як мовна особистість та безпосередньо ре-зультати навчання. Представлені компетен-тності мовної особистості, встановлені переваги освітніх програм окреслюють шляхи підвищення якості вищої освіти як невід’ємного фактору на шляху інтернаціоналізації вищої освіти України. 


Keywords


мовна особистість; компетентність; інтернаціоналізації; вища освіта

References


QS World University Rankings. URL: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings (дата звернення: 3.07.2020).

Семенець Ю.О. Інтернаціоналізація вищої осві-ти: у пошуку перспектив вдосконалення стратегії провідних українських ВНЗ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 14(2). С. 108‒113.

Застровська C.О., Застровський О.А. Загальне поняття мовної особистості. Теоретичні засади лінгвістичних досліджень. 2011. № 6 (1). С. 159‒163.

Халанчук О. Інтернаціоналізація як невід’ємна частина вищої освіти в Україні. Інтернаціоналізація освіти: шляхи вдосконалення та розвитку: матеріали І Міжнародної науково‒практичної конференції «Internationalization of Education: Enhancing Values and Quality» (Луцьк 2019). Луцьк, 2019.

С. 111‒113.

Культурно-гуманітарні стратегії розвитку універ-ситетської освіти в умовах динамічних суспіль-них трансформацій: монографія / за ред. Степаненко І. В. Київ: ІВО НАПН України, 2018. 226 с.

Стратегія розвитку Київського Національного Лінгвістичного Університету 2019‒2024. URL: http://www.knlu.edu.ua/about/ofitsijna-informatsiya/strategichnij-plan-rozvitku-unyversitetu (дата звернення: 6.07.2020).

Кравець Р.А. Інтернаціоналізація змісту навчан-ня іноземної мови як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». 2019. № 2 (18).

С. 192‒199.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава: Довкілля, 2008. 712 с.

Десятов Т.М. Стратегії та інноваційні технології організації освітнього процесу в закладах вищої освіти в умовах непередбачених викликів. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2020. № 2. С. 5‒10.

DOI 10.31651/2524-2660-2020-2-5-10

Головнёва И.В. Психологические особенности личности, влияющие на успешность в професси-ях «человек – человек». Вестник Омского университета. Серия « Психология ». 2018. № 1. С. 42–55.

Богданова І.Є., Перелигіна Л.А., Фролова О.І. Психолінгвістичні особливості мовної діяльності в умовах екстремальної ситуації. Проблеми екстремальної та кризової психології. Харків: НУЦЗУ, 2010. Вип. 8. С. 388‒394.

Реєстр суб'єктів освітньої діяльності. Єдина Дер-жавна Електронна База З Питань Освіти. URL: https://registry.edbo.gov.ua/ (дата звернення: 8.07.2020).

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая лич-ность. Москва: Издательство ЛКИ, 2010. 264 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size