ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАВДАНЬ ВИСОКОГО РІВНЯ З МАТЕМАТИКИ)

Людмила Володимирівна ІЗЮМЧЕНКО, Інна Геннадіївна КЛЮЧНИК, Микола Вікторович ГАЄВСЬКИЙ

Abstract


У статті розглянуто організацію навчальної діяльності учнів старшої профільної школи на прикладі створення задачної серії, об’єднаної навколо однієї умови.
Описано авторський досвід вчителів мате-матики, які працюють у фізико-математичних класах ліцеїв міста Кропивни-цького; наведено приклади завдань з алгебри, початків аналізу, геометрії, об’єднаних однією умовою, проілюстровано графічно розв’язання деяких задач. Завдання з алгебри чергується з наступним з геометрії, а на їхній базі створю-ється наступне завдання з геометрії чи початків математичного аналізу; таким чином у учнів зникає межа – це задача з алгебри чи геометрії; щоб її розв’язати, потрібно проявити свої математичні компетенції з усіх вивчених розділів мате-матики; особлива увага приділяється перевірці правильності отриманих результатів; аналізу-ються завдання, які заставляють знаходити і реалізувати способи їхнього виконання (до однієї задачі запропоновано три розв’язання, у іншій коментуються два різні шляхи реалізації).
Відмічено позитивний вплив застосовуваних підхо¬дів організації навчальної діяльності на підвищення освітнього рівня учнів профільної школи.


Keywords


навчальна діяльність; схема Горнера; дотична; коло; рівняння кола; вписане коло; описане коло; рівняння прямої; умова перпендикулярності прямих; площа чотирикутника, трикутника, круга; адитивність площі; визначений інтеграл

References


Гнезділова К.М. Вплив характеру взаємодії вчителя математики з учнями на забезпечення наступності навчання в загальноосвітній і вищій школах. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. Вип. 6 (16). C. 175–178.

Голодюк Л.С. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи у навчанні математики в урочний та позаурочний час: теоретичний аспект: монографія. Кропивницький: Александрова М.В., 2017. 404 c.

Ізюмченко Л.В., Лутченко Л.І. Організація навчальної діяльності школярів під час розв’язування логічних задач. Математика в школі. Київ, 2003, № 6. С. 29–32.

Кушнір В.А., Кушнір Г.А., Ріжняк Р.Я. Іннова-ційні методи навчання математики. Науково-методичний посібник. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. 148 с.

Матяш О.І. Система задач на урок як засіб підвищення ефективності навчання геометрії в школі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2010. № 26. С. 39–43.

Тарасенкова І.А., Кузьмінський Н.А., Акуленко А.І. Інновації в методології методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. пр. Кривий Ріг: Освітній вимір, 2014. С. 3–9.

Чашечникова О.С. Створення творчого середовища у процесі навчання мате¬матики з метою формування в учнів готовності до творчості. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. зб. наук. робіт. Донецьк, ДонНУ, 2005.

С. 169–174.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size