МЕТОДИКА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЇЇ ПРОЦЕДУР ТА ЗАХОДІВ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Михайло Михайлович МЕДВІДЬ, Володимир Іванович ТРОБЮК, Інна Юріївна ЧЕРНІЧЕНКО, Олександр Анатолійович Д᾽ЯЧЕНКО, Варвара Іванівна ХОМЯКОВА

Abstract


За результатами проведеного дослідження визначено методику розвитку системи внут-рішнього забезпечення якості ЗВО, особливості здійснення її процедур та заходів у ВВНЗ.
Складовими методики розвитку системи внутрішнього забезпечення якості ЗВО є: вхідні дані (існуючі вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості ЗВО); визначення струк-турних підрозділів, відповідальних за процедури і заходи системи внутрішнього забезпечення якості; реагування на виявлені недоліки; розви-ток культури якості в академічній спільноті ЗВО; забезпечення підвищення кваліфікації пе-дагогічних, наукових і науково-педагогічних пра-цівників, у тому числі з питань розвитку сис-теми внутрішнього забезпечення якості ЗВО. Схема методики розвитку системи внутріш-нього забезпечення якості ЗВО є циклічною. Наявність циклічності залежить від появи но-вих вхідних даних та від виявлення нових недо-ліків.
Особливості здійснення процедур та заходів системи внутрішнього забезпечення якості у ВВНЗ полягають в наявності обмежень щодо оприлюднення інформації з питань кадрового забезпечення на офіційному веб-сайті ЗВО та на інших ресурсах; перевірки праць працівників та здобувачів, які містять інформацію з обме-женим доступом, на наявність академічного плагіату; забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном (обмеження щодо ака-демічної мобільності); обмеження щодо оприлюднення інформації з питань мате-ріально-технічного забезпечення на офіційному веб-сайті ЗВО та на інших ресурсах; у збиранні, аналізі інформації щодо кар’єрного шляху усіх випускників. Не всі експерти, які залучаються до експертизи освітніх програм ВВНЗ, знають зміст нормативно-правових актів про особли-вості організації освітнього процесу у ВВНЗ. Тому не на всі зауваження та пропозиції, сфор-мульовані під час акредитацій, відбувається реагування.


Keywords


система внутрішнього забезпечення якості, акредитації освітніх програм, вищі військові навчальні заклади, Національна академія Національної гвардії України

References


Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18#Text (дата звернення: 15.08.2020).

Лист стосовно надання освітнім програмам зраз-кової акредитації: лист НАЗЯВО від 1.01.2020 р. URL: https://cutt.ly/Ed4moR3 (дата звернення: 15.08.2020).

Рекомендації Національного агентства забезпе-чення із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості: протокол НАЗЯВО від 26.06.2019 р. URL: https://cutt.ly/kd4mgV2 (дата звернення: 15.08.2020).

Медвідь М.М., Тробюк В.І. Обґрунтування вибо-ру реалізації моделі здобуття вищої військової освіти. Актуальні питання освіти і науки, 2017. С. 68–72.

Медвідь М.М. Методика підготовки вищого військового навчального закладу до акредитації за критеріями оцінювання якості освітньої програми №№ 1 та 2. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2020. Вип. 1. С. 129–137.

Медвідь М.М., Черніченко І.Ю., Медвідь Ю.І., Дем’янишин В.М. Імплементація постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації…» в процесі становлення викладача-початківця вищого військового навчального закладу. Молодь і ринок, 2020. № 1(180), С. 6–11.

Лодатко Є. О. Якість початкової освіти у соціокультурному вимірі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 2018. № 8. С. 97–106.

Єршова О.П., Бабина Т.Г. Культура забезпечення якості і прозорості вищої освіти: європейські стандарти для України. Вища освіта України, 2015. № 3. С. 9–15.

Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text (дата звернення: 15.08.2020).

Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу НАНГУ / О. О. Морозов, В. І. Тробюк, М. М. Медвідь, О. А. Дяченко, В. І. Хомякова, І. Ю. Черніченко та ін. (укл.); за загальною редакцією С. А. Соколовського: положення НАНГУ від 1.06.2020 р., 199 с. URL: http://nangu.edu.ua/uploads/files/documenty/osvita/Polozennya_pro_NMZ.pdf (дата звернення: 17.08.2020)

Положення про проєктну групу, гаранта, групу забезпечення за спеціальністю в НАНГУ / О.О. Морозов, В.І. Тробюк, М.М. Медвідь, О.А. Дяченко, В.І. Хомякова, І.Ю. Черніченко та ін.(укл.); за загальною редакцією С.А. Соколовського: положення НАНГУ від 19.03.2020 р., 23 с. URL: http://nangu.edu.ua/about/vsi-polozhennya (дата звернення: 17.08.2020)

Стратегія розвитку НАНГУ на 2020–2027 рр.: наказ НАНГУ від 23.03.2020 р., 25 с. URL: http://nangu.edu.ua/uploads/files/silabus/3/strategiya_rozvytku_09.03.20.pdf (дата звернення: 17.08.2020)

Положення про науково-технічну бібліотеку НАНГУ / О.О. Морозов, В. І. Тробюк та ін. (укл.); за загальною редакцією С. А. Соколовського: по-ложення НАНГУ від 17.03.2020 р., 16 с. URL: http://nangu.edu.ua/about/vsi-polozhennya (дата звернення: 17.08.2020)

ОПП підготовки школи викладача-початківця «Кадрове

забезпечення освітньої діяльності ВВНЗ», 20 с. URL: http://nangu.edu.ua/uploads/files/ documenty/osvita/OPP_SHVP.pdf (дата звернення: 17.08.2020)

ОПП «Підвищення кваліфікації НПП та ПП з удосконалення освітнього процесу», 31 с. URL: http://nangu.edu.ua/uploads/files/documenty/osvita/OPP_NPP_2020.pdf (дата звернення: 17.08.2020)

Обсяги підготовки кадрів у НАНГУ: наказ МВС України № 540 від 17.07.2020. Київ: МВС Украї-ни. 7 с.

ОПП «Методика навчання іноземних мов в НГУ», 25 с. URL: https://cutt.ly/cfeW2Hv (дата звернення: 19.08.2020)

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. URL: https://prometheus.org.ua/ (дата звернення: 19.08.2020)

Положенням про професійний розвиток та підвищення кваліфікації НПП та ПП НАНГУ/ О.О. Морозов, В.І. Тробюк, М.М. Медвідь, О.А. Дяченко, В.І. Хомякова, І.Ю. Черніченко та ін. (укл.); за загальною редакцією С. А. Соколовського: положення НАНГУ від 19.12.2019 р., 82 с. URL: https://cutt.ly/rfqVRjg (дата звернення: 19.08.2020)


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size