ГУМАНІТАРНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Олена Іванівна МОСКАЛЕНКО

Abstract


У статті проаналізовано теоретичні підхо-ди до гуманітарної підготовки майбутніх авіа-ційних фахівців у льотних закладах вищої осві-ти. У статті автором визначено особливості професійного спілкування пілотів у процесі ви-конання професійної діяльності. У ході теоре-тичного аналізу автор доходить висновку про те, що результат від практичного застосуван-ня знань з професійного спілкування дійсно ве-личезний в різних сферах професійної діяльнос-ті. Стаття присвячена аналізу сучасних підхо-дів до навчання професійного спілкування інозе-мною мовою у вищих навчальних закладах та їхньої ролі у процесі становлення майбутнього фахівця. У статті автор виокремлює іннова-ційні підходи, які є найбільш оптимальними для навчання англійської мови  курсантів  льотних навчальних закладів.

Keywords


інноваційні технології; метод; підхід; іноземна мова; інтерактивний підхід.

References


Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике. М.: МарТ; Ростов н/Д : МарТ, 2005. 448 с.

Радомський І.П. Формування культури професій-ного спілкування у майбутніх офіцерів МВС України в процесі навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук. Вінниця, 2007. 23 с.

Ніколаєнко Ю.О. Підготовка студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі: автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ, 2009. 24 с.

Брик Т.О. Формування вмінь іншомовного професійного спілкування майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах: автореф. дис. … канд. пед. наук. Харків, 2009. 20 с.

Берестецька Н. В. Підготовка майбутніх офіце-рів-прикордонників до професійного спілкування у процесі навчання гуманітарних дисциплін: автореф. дис. … канд. пед. наук. Хмельницький, 2008. 20 с.

Мильруд Р.П. Методика преподавания англий-ского языка. English Teaching Methodology: учеб. пособие. 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2007. 253 с.

Гальскова Н.Д. Теория и практика обучения иностранным языкам. Начальная школа: Методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2004. 240 с.

Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: Пособие для сту-дентов пед. вузов и учителей. М.: Просвещение, 2002. 239 с.

Леонтьев А.А. Общая методика обучения ино-странным языкам. Хрестоматия. М.: Русский язык, 1991. 360 с. (Методика и психология обучения иностранным языкам).

Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. М.: Высшая школа, 1982. 373 с.

Харламова Л.С., Чала Н.Д., Ковальова І.В. Су-часні технології викладання іноземних мов у технічних ЗВО. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 2020. № 7. URL: http://ksgn.hol.es/wp-content/uploads/2017/04/ 33-1.pdf (дата звернення 12.07.2020).

Зимняя И.А. Проективная методика обучения английскому языку. Иностранные языки в шко-ле, 1991. № 3. С. 9–15.

Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку: учеб. пособие. М.: Академия, 2000. 264 с.

Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібник. Київ: Видавництво А.С.К., 2004. 192 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size