САМОДІЯЛЬНІСТЬ І САМОАКТИВНІСТЬ ШКОЛЯРА ЯК ФОРМОВИЯВ ЙОГО СУБ’ЄКТНОСТІ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Іванівна Галян

Анотація

Статтю присвячено виявленню змісту суб’єктності школяра через його самодіяльність і самоактивність. Узагальнено психолого-педагогічні особливості формовиявлення суб’єктності особистості. Описано специфіку самодіяльності українського школяра ХХ століття. За допомогою контент-аналізу визначено стрижневі напрямки презентації суб’єктності особистості школяра у змістово-критерійному аспекті.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Галян, О. І. (2017). САМОДІЯЛЬНІСТЬ І САМОАКТИВНІСТЬ ШКОЛЯРА ЯК ФОРМОВИЯВ ЙОГО СУБ’ЄКТНОСТІ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1432
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Іванівна Галян, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Посилання

Філософський словник / за ред. В.І. Шинкарука ; [2-е вид., переробл. і доп.]. – К. : Голов. ред. Української радянської енциклопедії, 1986. – С. 211–212.

Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості : монографія / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ : Лілея – НВ, 2009. – 512 с.

Руссо Ж.-Ж. Сочинения / Ж.-Ж. Руссо ; [сост. Т.Г. Петенкина]. – Калининград : Янтарная сказка, 2001. – 416 с.

Зеленогорский Ф.А. Самодеятельность как принцип в воспитании / Ф.А. Зеленогорский // О методах исследования и доказательства. – М. : РОССПЭН, 1998. – 320 с.

Локк Д. Соч. : [в 3 т.] / Д. Локк. – М. : Мысль, 1985. – Т. 1. – 621 с.

Tetens J.N. Philosophische Versuche uber die menschliche Natur und ihre Entwickelung / J.N. Tetens. – [Bd. 1–2]. – Leipzig, 1777. – Bd. 1. – pp. 150–151.

Лейбниц Г.В. Сочинения / Г.В. Лейбниц ; [в 4 т. ; пер. с фр. / ред., авт. вступ. ст. и примеч. В.В. Соколов]. – М. : Мысль, 1989. – Т. 4. – С. 325.

Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – М : Наука, 1998. – 1058 с.

Fichte J.G. Reden an die deutsche Nation// J.G. Fichtes. Sämtliche Werke ; herausgegeben von I.H. Fichte. – [8-th Baende]. – Berlin : Veit & Comp., 1845/1846. – Bd. 7. – рр. 283–303.

Иваненко А.А. Принципы построения философии образования И.Г. Фихте [Электронный ресурс] / А.А. Иваненко. – Режим доступа : http://www.smyrnyh.com/?page_id=444

Боришевський М.Й. Обґрунтування принципу самоактивності у форматі прикладної психології / М.Й. Боришевський // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 89–92.

Савчин М.В. Духовна парадигма психології : монографія / М.В. Савчин. – К. : Академвидав, 2013. – 252 с.

Галян О.І. Суб’єктність особистості школяра як інтердисциплінарна наукова проблема / О.І. Галян // Неперервна професійна освіта : теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2015. – № 1–2 (42–43). – С. 58–63.

Ягупов В.В. Педагогіка / В.В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

Зайченко І.В. Педагогіка [Електронний ресурс] / І.В. Зайченко. – К. : Освіта України, КНТ, 2008. – 528 с. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/14361112/pedagogika/samodiyalni_grupi

Лихачов Б.Т. Педагогика : курс лекций / Б.Т. Лихачев ; [4-е изд., перераб.и доп.]. – М. : Юрайт-М, 2001. – 607 с.