ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ігор Васильович Гевко

Анотація

У статті висвітлено основи формування професіоналізму майбутнього учителя технологій. З позиції комплексного підходу визначено психологічні умови розвитку професіоналізму учителя технологій, з огляду на специфіку його професійної педагогічної діяльності. Акмеологічність виокремлених в цьому дослідженні умов полягає у тому, що вони мають мотиваційний характер впливу на розвиток педагога-професіонала-як особистості і суб’єкта діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гевко, І. В. (2017). ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1433
Розділ
Статті
Біографія автора

Ігор Васильович Гевко, Тернопільский національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Borysov V. Culture of professional outlook of teacher of technology / V. Borysov, S. Borysovа // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. – Випуск 55 : збірник наукових праць /за науковою ред. акад. В. І. Бондаря . – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 240–244.

Баранюк І.Г. Формування професіоналізму вчителя початкових класів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / І.Г. Баранюк ; Ін-т вищ. освіти НАПН України . – Київ, 2010. – 20 с.

Гузій Н.В. Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки майбутнього педагога : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Н.В. Гузій. – Київ, 2007. – 39 с.

Литвинюк Л.В. Педагогічне стимулювання професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л.В. Литвинюк ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2007. – 21 с.

Лодатко Є. О. Кластеризація соціокультурного простору і когнітивні метафори в педагогічному моделюванні / Є. О. Лодатко // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. – Вип. 6 (259). – С. 53–58.

Професійно-комунікативна культура майбутніх інженерів зв’язку : навч.-метод. посібник для вищих навчальних закладів / укл. Г.М. Петрук. – Полтава, 2008. – 136 с.

Костюк Г.С. Психологічні питання дальшого вдосконалення виробничого навчання / Г.С. Костюк // Матеріали республіканської науково-практичної конференції з питань виробничого навчання в школах Української РСР . – Київ: Рад. школа, 1958. – С. 60–85.

Коротяєва І.Б. Створення інформаційно-освітнього середовища у процесі формування професійної компетенції майбутніх філологів / І.Б. Коротяєва, О.М. Бондаренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2013. – № 14(2). – С. 121–127. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_14%282%29__24

Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека / А.Г. Асмолов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Смысл; Академия, 2007. – 528 с.

Коваль Н.А. Духовность в системе профессионального становления специалиста : дис. ... д-ра психол. наук / Н.А. Коваль. – М., 1997. – 464 с.

Коваль Н.А. Личностный рост как акмеологическая проблема / Н.А. Коваль // Психология личностного роста специалиста: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 21 марта 2007 г. / отв. ред. Н.А. Коваль. – Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2007. –С. 13–18.

Кедров Б.М. Классификация наук / Б.М. Кедров ; под ред. Н.В. Пилипенко. – М., 1985. – 543 с.

Климов Е.А. Субъект как реальность глазами разнотипных профессионалов / Е.А. Климов // Акмеология. – 1994. – №1. – С. 52–56.

Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загально технічних дисциплін : навч. посібник / Д.О. Тхоржевський. – 3- те вид., перероб. і доп. – Київ: Вища шк., 1992. – 334 с.

Ковчіна І.М. Основи соціально-правового захисту особистості : навчально- методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Соціальний педагог» / І.М. Ковчіна // за заг. ред. докт. філос. наук, проф. А. О. Ярошенко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 297 с.

Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования : учеб. пособие / Э.Ф. Зеер. – 2-е изд., перераб. – М. : Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2003. – 480с.

Давиденко А. Розвиток творчих здібностей учнів на основі уявлень про повний цикл творчості / А. Давиденко // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки ; Кіровоградський держ. пед. ун–т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2007. – Вип. 72. – Ч. 2. – С. 50–55.

Бондаренко В.І. Формування іміджу майбутнього вчителя технологій в системі виховної роботи педагогічного університету : монографія / В.І. Бондаренко. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2015. – 460 с.

Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз : монографія / За ред. Н.Г. Ничкало, В.О. Кудіна. – Черкаси : Вибір, 2002. – 322 с.

Психолого-педагогічні засади проектування інноваційних технологій викладання у вищій школі : монографія / За заг. ред. В.П. Андрущенка, В.І. Лугового. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 260 с.

Уханова І.О. Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні : монографія / І.О. Уханова. – Одеса, 2012. – 131 с.

Кузьмина Н.В. Основы вузовской педагогіки / Н.В. Кузьмина. – Л., 1972. – 180 с.

Бабіч Л.В. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник для студентів педагогічних університетів / Л.В. Бабіч, Г.М. Кондратенко – Херсон : Айлант. 2002. – 81 с.

Голік О.Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект : навчальний посібник / О.Б. Голік. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2010. – 242 с.

Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека. Кн. 1–5 / А.А. Деркач. – М. : РАГС, 2000. – Кн. 2. Акмеологические основы управленческой деятельности. – 536с.

Пилипчик В.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в предметних методиках навчання : монографія / В.В. Пилипчик. – Київ, 2007. – 176 с.

Колісніченко Н.М. Особливості професіоналізації державних службовців: етапи, стадії, підходи [Електронний ресурс] / Н.М. Колісніченко, Г.Г. Стойкова. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008- 4/R_3/09knmesp.pdf