РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Іванна Степанівна Гузій

Анотація

Здійснено обґрунтування конкурентоздатності особистості. Виокремлено  роль соціального партнерства у формуванні конкурентоздатного педагога професійного навчання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гузій, І. С. (2017). РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1434
Розділ
Статті
Біографія автора

Іванна Степанівна Гузій, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри педагогіки та соціального управління

Посилання

Педагогічна Конституція Європи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yspu.org/images/0/00/Frankfurt2013.pdf (дата звернення: 26.12.16).– Назва з екрана.

Кремень В. Г. Освіта, особистість і соціальний поступ / В. Г. Кремень // Доповідь на VI Українсько-польському форумі «Освіта для сучасності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://naps.gov.ua/ua/press/releases/777/. – Назва. з екрану.

Валежанина Т. В. Формирование конкурентоспособности будущих педагогов профессионального обучения в социальном партнерстве ВУЗа и малых инновационных предприятий : дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Т. В. Валежанина. – Екатеринбург. – 2014. – 218 с.

Хазова С. А. Конкурентоспособность специалистов и профессионализм: сопоставление феноменов [Электронный ресурс] / C. А. Хазова // Режим доступа: http://www.fan-nauka.narod.ru/2008-1.html.

Дутка Г. Я. Педагогіка, математика, економіка: словник базових термінів / Г. Я. Дутка. – Київ : УБС НБУ, 2009. – 360 с.

Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page6. – Загол. з екрану.

Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; [заст. голов. ред. О.Я. Савченко, В.П. Андрущенко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. – М. : Минск : Харвест – Современный литератор, 2001. – 1312 с.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2007. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/

Соціальна педагогіка та соціальна робота: Термінологічно-понятійний словник / П.Г. Лузан, Л.А. Сатановська. – Київ : ДФКККіМ, 2009. – 269 с.

Розас Д. Глосарій основних термінів із навчання та підготовки кадрів для роботи / Д. Розас, В. Корбанезе. – Турін : Міжнародний навчальний центр МОП, 2016. – 74 с.

Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100.36 Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні. – Київ, 2000. – 63 с.

Сушенцева Л. Вплив професійної мобільності на конкурентоздатність фахівця на сучасному ринку праці / Л. Сушенцева, О. Сушенцев // Молодий вчений. – 2016. – №4(31). – С. 568–572.