КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Андрій Миколайович Зельницький

Анотація

У статті окреслено проблеми якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах. Якість розглядається як ступінь відповідності сукупності характеристик суб’єкта визначеним нормативним вимогам. Схарактеризовано професію офіцера та особливі вимоги до рівня сформованості в нього професійно важливих якостей та компетентностей. Останнє розуміється як доведена особистістю офіцера здатність застосовувати здобуті знання, уміння й навички задля досягнення визначених результатів при виконанні службово-бойових функцій в умовах мирного і воєнного часу. Наголошується на доцільності впровадження в теорію та практику вищої військової освіти розробленої системи гарантування якості підготовки військових фахівців, де гарантом має виступати вищий військовий навчальний заклад. Розглядаються особливості розроблення і впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, що мають максимально сприяти забезпеченню якості підготовки здобувачів вищої військової освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Зельницький, А. М. (2017). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1438
Розділ
Статті
Біографія автора

Андрій Миколайович Зельницький, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень

Посилання

Ніколаєнко С.М. Управління якістю вищої освіти: теорія, аналіз і тенденції розвитку : монографія / С.М. Ніколаєнко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 519с.

Субетто А.И. Категория качества и эффективности в теории педагогических систем / А.И. Субетто // Управление качеством подготовки специалистов в высшей школе. – Горький, 1989. – 127 с.

Гончаренко С.У. Головне – якість освіти / С.У. Гончаренко // Педагогічна газета. – 2006. – №3.

Кремень В.Г. Якісна освіта: сучасні вимоги / В.Г. Кремень // Педагогіка і психологія : Вісник Академії пед. наук України. – 2006 . – №4. – С. 5–18.

Нещадим М.І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика: монографія / М.І. Нещадим. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 852 с.

Сучасний словник іноземних слів / Уклад. О.І. Скопенко, Т.В. Цимбалюк. – Київ : Довіра, 2006. – 789 с.

Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Минск : Изд. В. М. Скакун, 1988. – 896 с.

Международный стандарт ISO:9000. Системы менеджмента качества – Основные положения и словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9000-2015-(rus).pdf

Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України: наук.-метод. посібник / А. М. Алімпієв, І. В. Толок, М. І. Литвиненко та ін.; під заг. ред. І.В. Толока. – Харків : ХНУПС, 2017. – 244 с.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2.

Зельницький А.М. Вища військова освіта – проблема гарантування якості / А. М. Зельницький // Вісник НАОУ. – 2012. – № 1(26). – С. 23–25.

Maassen, Peter А.М. (1997). Quality in European higher education: Recent trends and their historical roots. European Journal of Education, 32, N2, P. 111–127.