МАГІСТЕРСЬКА ФІНАНСОВА ОСВІТА В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Остапівна ЯБЛОЧНІКОВА

Анотація

Стаття присвячена визначенню місця магістерської освіти у галузі фінансів у системі сучасної вищої освіти України та країн Європейського Союзу. Проаналізовано вітчизняні нормативні документи, у яких зазначено вимоги до рівня сформованості компетенцій магістра. Наведено перелік   спеціалізацій, за якими ВНЗ України здійснюють підготовку магістрів із фінансів. Реалізовано аналіз міжнародних нормативних документів (Міжнародна стандартна класифікація освіти (ISCED-11, ISCED-13), Міжнародна стандартна класифікація професій (ISCO-08) стосовно галузі, напряму та спеціалізації фінансової освіти, кваліфікаційного рівня та кваліфікації, котра набувається. А також з`ясовано критерії здійснення класифікації, зазначено види професій та найменування посад, на які можуть претендувати магістри у галузі фінансів після закінчення ВНЗ у відповідності до міжнародної класифікації професій. З урахуванням підсумків проведеного аналізу, визначено види діяльності, які здатен виконувати сучасний фінансист на ринку праці та окреслено коло його обов`язків. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЯБЛОЧНІКОВА, І. О. (2017). МАГІСТЕРСЬКА ФІНАНСОВА ОСВІТА В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1482
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Остапівна ЯБЛОЧНІКОВА, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук

докторант

Посилання

Яблочнікова І.О. Організаційні аспекти професійної підготовки магістрів-фінансистів [Текст] // Зб. наук. праць Кам`янець-Подільського Національного ун-ту ім. І. Огієнка. – Кам`янець-Подільський: КПНУ, 2014. – Вип. 20.– С. 176 − 178.

Яблочнікова І.О. Аспекти організаційного управління вищою професійною освітою [Текст] / І.О. Яблочнікова, С.Л. Яблочніков // Збірник наукових праць Бердянського держ. пед. ун-ту (Пед. науки).– 2013.– № 4. – С. 166 –174.

Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page6.

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (постанова КМ України від 29.04.15 №266 [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248149695

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Мінпраці та соцполітики України 29.12.04 р. № 336 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN11827.html

Класифікатор професій ДК 003:2010, затв. Держспоживстандартом України 28.07.10 [Ел. ресурс].– Режим доступу: http://hrliga.com/docs/327_KP.htm

International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/ wcms_172572.pdf

International Standard Classification of Education (ISCED 2011) [Ел. ресурс]. – Режим доступу : http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf

International Standard Classification of Education Fields of Education and Training (ISCED 2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/ Education/Documents/isced-fos-consultation-draft-2013-en.pdf