ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вікторія Федорівна ВАЛЮК

Анотація

Розглянута проблема підвищення рівня творчих здібностей студентів при вивченні хімічних дисциплін у педагогічному вузі. Проаналізовано зміст понять «творчі здібності», «креативність», «творчість» та виявлено взаємозв’язки між ними.

Охарактеризовано дидактичні, виховні, розвиваючі та соціальні цілі технології розвитку творчих здібностей студентів педагогічного вузу при вивченні хімічних дисциплін.

Дидактичні цілі: пізнавальна діяльність, формування певних умінь і навичок, застосування отриманих знань й умінь в практичній діяльності, розвиток загальнонаукових і практичних умінь і навичок.

Виховні цілі: формування певних підходів, позицій, моральних, естетичних і світоглядних установок, виховання самостійності, волі, співробітництва, комунікативності.

Розвиваючі цілі: розвиток творчих здібностей, уваги, пам'яті, мови, мислення, умінь порівнювати, зіставляти, уміння знаходити оптимальні рішення, розвиток мотивації навчальної діяльності, рефлексії.

Соціальні цілі: дотримання норм і цінностей суспільства, адаптація до умов середовища, саморегуляція, навчання спілкуванню, психотерапія.

Виявлено потенційні можливості розвитку творчих здібностей студентів при вивченні таких розділів хімії, як загальна, неорганічна, органічна хімія, аналітична та фізична хімія.

Розроблено організаційно-методичні моделі розвитку творчих здібностей студентів 1-4 курсів.

Обґрунтовано потреби й необхідність розробки технології розвитку творчих здібностей студентів педагогічного вузу при вивченні хімічних дисциплін.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВАЛЮК, В. Ф. (2017). ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1654
Розділ
Статті
Біографія автора

Вікторія Федорівна ВАЛЮК, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Посилання

Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. – М. : Академия, 2002. – 320 с.

Біркіна Т.В. Структурні компоненти методики формування творчої самостійності студентів (за матеріалами дисципліни «Технологічне оснащення») / Т. В. Біркіна // Проблеми інж.-пед. освіти. – 2009. – № 22/23. – С. 219–227.

Сафаян С.І. Основні чинники формування творчої особистості та розвитку її творчих здібностей у процесі навчання / С.І. Сафаян // Народна освіта: електронне наукове фахове видання. – 2007. – Вип. 1. – Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/1/statti/ 2safaryan/2safaryan.htm

Кучер У.В. (2010). Розвиток творчого потенціалу студентів / У.В. Кучер // Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання. Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/Dod/ 2_2010/kucher.pdf.

Кічук Н. Формування творчої особистості вчителя / Н. Кічук. – Київ : Либідь, 1991. – 96 с.

Литвиненко С. Креативність як загальна здібність до творчості: сучасні підходи / С. Литвиненко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Серія «Педагогічні науки». – випуск 3 (50). – Полтава, 2006. – С. 215–219.

Литвиненко С. Проблема формування креативної особистості майбутнього фахівця у вищій школі / С. Литвиненко // Філософські проблеми людини: Матеріали науково-практ. конференції. – Луганськ : Вид-во СУНУ ім. В. Даля. – 2011. – С. 121–125.

Пов'якель Н. І. Практична психологія креативності : навч. посіб. / Н. І. Пов'якель, Т. М. Розова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – 321 c.