СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Євгеніївна ГОРДЄЄВА

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан і тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців сфери соціального забезпечення. Серед проблем професійної підготовки таких фахівців в Україні виокремлено: труднощі в адаптації до умов професійної діяльності; низький рівень конкурентоспроможності майбутніх фахівців на ринку праці; недосконалість системи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників; труднощі працевлаштування випускників спеціальності «соціальна робота» та ін. Значними тенденціями, на думку автора, є орієнтованість на компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки соціальних працівників; інтеграція в Європейський освітній простір з урахуванням Національної рамки кваліфікацій; удосконалення стандарту професійної підготовки соціального працівника у вищих навчальних закладах; розширення мережі вищих навчальних закладів, де готують фахівців соціальної роботи та розширення спеціалізацій підготовки майбутнього фахівця у галузі соціального забезпечення; оптимізація методичної підготовки студентів; надання особливої уваги практичному складнику такої підготовки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГОРДЄЄВА, Т. Є. (2017). СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1656
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Євгеніївна ГОРДЄЄВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри соцільної роботи та соціальної педагогіки

Посилання

Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від 01 липня 2014 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України № 3715-VI від 08 вересня 2011 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

Про національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України № 347/2002 від 17 квітня 2002 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/347/2002.

Вайнола Р. Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : [монографія] / Р. Х. Вайнола ; за ред. С. О. Сисоєвої. – Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2008. – 460 с.

Карпенко О. Г. Теорія і практика професійного становлення соціального працівника : навч. посіб. / О. Г. Карпенко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. – 192 с.

Логвиненко Т. О. Особливості професійної підготовки соціальних працівників у системі вищої освіти Данії / Т. О. Логвиненко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 1. – С. 59–65.

Мельничук І.М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика теорія і методика професійної освіти» / І. М. Мельничук. – Тернопіль, 2011. – 41 с.

Міщик Л.І. Оптимізація підготовки соціальних педагогів до професійної діяльності [Електронний ресурс] / Л.І. Міщик // Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 4. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/periodic/ visnyk/25_2/11_bahriy.pdf.

Чубук Р. В. Проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у вищій школі / Р.В. Чубук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2014. – Вип. 115. – С. 256–259.

Поліщук В. А. Соціальна робота : підручник / В. А. Поліщук, О. П. Бартош-Пічкар, Н. М. Горішна. – Тернопіль : ВАТ «ТВПК «Збруч», 2010. – 330 с.

Ничкало Н. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи / Н. Ничкало, І. Зязюн, Л. Пуховська, Н. Гузій, Л. Задорожна – К. ; Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. – 234 с.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – Київ, Сімф. : Універсум, 2012. – 536 с.

Сембрат А. Л. Аналіз особистісно-орієнтованих технологій в системі підготовки майбутніх учителів / А. Л. Сембрат // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. – Севастополь, 2013. – Вип. 144/2013. – С. 85–92. – Режим доступу: file:///C:/Users/Sergey/Downloads/Vsntup_2013_144_10.pdf.

Беляева Л. А. Категории «социальная работа» и «социально-педагогическая» в их взаимосвязи / Л. А. Беляева, М. А. Беляева // Понятийный аппарат педагогики и образования – Екатеринбург, 1998. – Вып. 3. – 240 с.

Боксгорн В. В. Зміст та структура професійної креативності майбутнього соціального педагога / В. В. Боксгорн // Третій український педагогічний конгрес. – Л., 2010. – С. 290–299.

Видишко Н. В. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників у коледжах Канади : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Видишко. – Вінниця, 2010. – 250 с.

Гомонюк О. М. Зарубіжний досвід формування професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця соціальної сфери / О. М. Гомонюк // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. пр. Серія Педагогічні науки. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 1(4). – С. 22–28.

Доброскок І.І. Теорія і практика організації навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів : монографія / І. І. Доброскок. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – 335 с.

Соціально-педагогічна діяльність в умовах трансформації суспільства : теоретичні та прикладні проблеми : кол. моногр. / С.П. Архипова, Т.М. Десятов, І.І. Курлик [та ін.] ; за заг. ред. С.П. Архипової. – Черкаси : Вид. ФОП Гордієнко Є. І. 2014. – 234 с.

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. – № 1341. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п#n37

Лебідь Є. Концепція національної системи кваліфікацій в Україні та світі [Електронний ресурс] / Є. Лебідь. – Режим доступу: http://www. europexxi.kiev.ua/nashі-novini/kontseptsіya-natsіonalnoї-sistemikvalіfіkatsіi-v-ukraїnі-ta-svіtі.

Луговий В. Концептуальні засади розроблення національної рамки кваліфікацій / В. Луговий // Вища школа. – 2010. – № 9. – С. 15–24.