ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОПІКУНСЬКОЮ СІМ’ЄЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лідія Миколаївна ФЕДОРОВА

Анотація

У статті автор проводить теоретичний аналіз понятійно-категоріального апарату соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю визначивши відмінності в поняттях «опіка», «опікунська сім’я», «піклування», «прийомна сім’я», «усиновлення», «фостерна» і «дистантна сім’я», «патронатна» і «патронажна сім’я». Спираючись на праці науковців, проаналізовано соціально-філософський, соціально-педагогічний, юридичний та соціально-психологічний контексти проблеми дослідження, що дало змогу уточнити поняття «опікунська сім’я» та соціально-педагогічна робота з опікунською сім’єю в загальноосвітній середній школі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ФЕДОРОВА, Л. М. (2017). ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОПІКУНСЬКОЮ СІМ’ЄЮ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1669
Розділ
Статті
Біографія автора

Лідія Миколаївна ФЕДОРОВА, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

андидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

Посилання

Пєша І. В. Дитячі будинки сімейного типу як особлива форма сімейної опіки над дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування (український центр політичного менеджменту) / І. В. Пєша // Український соціум. – 2003. – № 1(2). – С. 72–80. – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=8&n=50&c=1077.

Бевз Г. М. Прийомна сім’я: соціально-психологічні виміри : монографія / Г. М. Бевз. – Київ : Слово, 2010. – 352 с.

Капська А. Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : навч. посіб. / А. Й. Капська, І. В. Пєша. – Київ : Центр учбов. літ-ри, 2012. – 232 с.

Комарова Н. М. Методичні рекомендації щодо навчання прийомних батьків, соціальних працівників, національних та регіональних тренерів / Н. М. Комарова, І. В. Пєша. – Київ : Держсоцслужба, 2006. – 168 с.

Романовська О. О. Теоретичні основи поняття «фостерна сім’я» у Великобританії / О. О. Романовська // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. – Київ : НПУ, 2000. – Вип. 3. – С. 57–68.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» від 26 квітня 2002 р. № 565 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-п

Лактионова Г. М. Правовое обеспечение фостерной опеки над детьми в Великобритании / Г. М. Лактионова // Инновационные формы опеки детей: международный и национальный опыт / Г. М. Лактионова, Е. С. Шипиленко, И. В. Братусь ; [под общ. ред. Г. М. Лактионовой]. – Київ : Научный мир, 2001. – С. 17–27.

Лактионова Г. М. Инновационные формы опеки детей: международный и национальный опыт / Г. М. Лактионова, Е. С. Шипиленко, И. В. Братусь ; [под общ. ред. Г. М. Лактионовой]. – Київ : Вид-во «Науковий світ», 2001. – 61 с.

Грищенко С. Міжнародний досвід у розвитку інституту прийомної сім’ї (фостерінгу) / С. Грищенко // Вісник представництва EveryChild в Україні. – 2003. – № 1. – С. 9–12.

Краснова Н. П. Організація соціального захисту дітей-сиріт в сучасній Україні / Н. П. Краснова // Український Медичний Альманах. – 2008. – Т. 11. – № 6 (додаток). – С. 110–111.

Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Безпалько. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

Михеева Л. Ю. Институт опеки и попечительства в современных условиях / Л. Ю. Михеева // Государство и право. – 2003. – № 5. – С. 53–59.

Куб’як Н. І. Запобігання педагогічної занедбаності дітей молодшого шкільного віку з дискантних сімей : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.07 / Н.І. Куб’як. – Чернівці, 2010. – 283 с.

Лучинська Б. Опікунська педагогіка Польщі у час політичних змін / Б. Лучинська // Вісник Львівського університету. Cерія: педагогічна. – 2003. – Вип. 17. – С. 175–178.

Грицанов А. А. Новейший философский словарь / сост., гл. науч. ред. А. А. Грицанов. – 3-е изд., испр. – Минск : Книжный Дом, 2003. – 1280 с.

Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з сім’єю в Україні: теорія і методика : [монографія] / І. М. Трубавіна. – Харків : Нове слово, 2007. – 395 с.

Конвенція про права дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021.

Захарова Ж. А. Социально-педагогическое сопровождение процесса воспитания приемного ребенка в замещающей семье : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Ж.А. Захарова. – Кострома, 2009. – 615 с.

Яровая М. В. Римское частное право / М. В. Яровая. – СПб. : Изд-во «Питер», 2004. – 192 с.

Томилов А. Ю. Защита прав и интересов несовершеннолетних лиц, находящихся под опекой и попечительством : дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.14; 12.00.03 / А.Ю. Томилов. – М., 2001. – 193 с.

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 року № 2342-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Кальченко Л. В. Педагогічні умови соціального захисту бездоглядних дітей у притулках для неповнолітніх : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Л. В. Кальченко. – Луганськ, 2009. – 20 с.

Звєрєва І. Д. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [за заг. ред. І. Д. Звєрєвої]. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.