ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Анатоліївна Біда

Анотація

Аналізуючи психолого-педагогічну літературу, ми виявили інтерес вітчизняних дослідників до поставленої проблеми. Розглянуто поняття компетентності, що тлумачиться як те, що дає ключ для розв’язання широкого кола навчальних і життєвих завдань. Узгоджена категорія стала основою для положень Державного стандарту освіти, в якому компетентність формулюється як набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці. Проаналізовано трактування поняття дослідницької компетентності у вітчизняній та зарубіжній літературі. Дослідницька компетентність передбачає вміння співпрацювати, вступати у контакти, легку сумісність, готовність до змін, до самовизначення. Є інтегральною якістю особистості, що виражається у готовності і здатності до самостійного пошуку розв’язку нових проблем і творчому перетворенню дійсності на основі сукупності особистісно-осмислених знань, умінь і навичок, способів діяльності і ціннісних настанов.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Біда, О. А. (2017). ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1915
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Анатоліївна Біда, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти

Посилання

Кучай О. Використання мультимедійних технологій у підготовці вчителів початкових класів : навчальний посібник. Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2015. 52 с

Кучай Т.П. Осуществление экологического воспитания учеников – главная мировая проблема. Вектор науки Тольятинского государственного университета. 2010. №2(2). С. 81–84. 3. Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід) / Укладачі: В. Л. Гуло, К. М. Левківський, Л. О. Котоловець, Н. І. Тимошенко, В. П. Погребняк, А. В. Гончарова, М. О. Присенко, М. В. Симонова, Н. В. Крошко. Київ: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2013. – 92 с.

Бех І. Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. URL: http://ipv.org.ua/component/content/article/8-beh/56-2012-09-04-22-32-01.html.

Байбара Т.М. Компетентнісний підхід в початковій ланці освіти: теоретичні засади. Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі: теоретичні аспекти: Дайджест 1 / Укл. О. В. Онопрієнко. Донецьк: Каштан, 2011. 98 с.

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти. Постанова Кабінет Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462. URL: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF.

Гура О.І. Теоретико-методологічні основи формування психолого-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу в умовах магістратури: дис. … д-ра пед. наук. – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Запоріжжя. Класичний приватний університет, 2008. – 560 с.

Сомбаманія Г.М. Формування науково-дослідницької культури майбутніх магістрів в умовах ступеневої освіти: дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 / Одеський національний ун-т імені І.І. Мечнікова, 2010. 179 с.

Савченко О.Я. Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу. Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі: теоретичні аспекти: Дайджест 1 / Укл. О. В. Онопрієнко. Донецьк: Каштан, 2011. С. 3–14.

Осипова С.И. Развитие исследовательской компетентности одаренных детей. URL: www.fkgpu.ru/conf/17.doc.

Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Народное образование. 2003. № 2. С. 55–61.

Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42.

Ушаков А.А. Развитие исследовательской компетентности учащихся общеобразовательной школы в условиях профильного обучения : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Адыгейский государственный университет. Майкоп, 2008. 26 с.

Рассказова Ж.В. Формирование исследовательской компетентности обучающихся 8–9 классов в условиях общеобразовательной организации : автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова. Владикавказ, 2014. 22 с.

Головань М.С. Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. № 5(23). С. 196–205.