ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій Сергійович Бушнєв

Анотація

Висвітлено проблему формування громадянської позиції майбутніх педагогів. Акцентовано увагу освітян на даній проблемі, розглянуто процес позанавчальної діяльності в педагогічному коледжі та виокремлено чинники, які визначають особливості формування даної якості особистості майбутнього фахівця.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Бушнєв, Ю. С. (2018). ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2102
Розділ
Статті
Біографія автора

Юрій Сергійович Бушнєв, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

аспірант

Посилання

Гребеник Т. В. Управління процесом громадянського виховання студентів вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Т. В. Гребеник. – Суми, 2011. – 283 с.

Сипченко В. І. Громадянська позиція майбутнього вчителя (теоретичний аспект) [Електронний ресурс] / В. І. Сипченко // е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку». – 2008. – В. 1. – Режим доступу: http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2008_st_4/

Бірюк Л. Нові підходи до професійної підготовки майбутнього учителя початкової ланки освіти : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції (до 170-річного ювілею) [«Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти»], (м. Київ, 1–2 квітня 2004 р.). – Київ, 2004. – С. 195–198.

Коваль І. Професійна підготовка студентів педагогічного коледжу / І. Коваль // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2014. – № 10 (Ч.1). – С. 180–188.

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п

Бех І. Д. Особистісно-орієнтована модель виховання як науковий конструкт [Електронний ресурс] / І. Д. Бех. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/3/vupysk_21.pdf

Крымова Д. А. Анализ особенностей структуры гражданской позиции : материалы II Междунар. науч. конф. [«Психология : традиции и инновации»], (г. Самара, март 2016 г.). – Самара : ООО «Издательство АСГАРД», 2016. – С. 29–32.

Войчун О.В. Особливості виховання громадянської активності майбутніх вчителів (на прикладі спеціальності «Фізичне виховання») / О. В. Войчун // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2012 рік, 9-10 лютого 2013 року / укл. Г. І. Волинка, О. В. Уваркіна, О. П. Ємельянова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 364–366.

Кондратенко Г. Професійне становлення майбутнього фахівця в позанавчальній діяльності вишу [Електронний ресурс] / Г. Кондратенко, С. Черніков // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – 2013. – Вип. 121 (2). – С. 33–37. – Режим доступу : http://www.kspu.kr.ua/download/conf2013/section3/article_kondratenko_shernikov.pdf.

Михайліна Ю. О. Психолого-педагогічні особливості організації процесу формування готовності майбутніх архітекторів до проектно-технічної діяльності / Ю. О. Михайліна // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 5. – С. 146–151. – Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_5_30

Вітвицька С. С. Студент як об’єкт-суб’єкт педагогічної діяльності / С. С. Вітвицька // Основи педагогіки вищої школи : підручник. – Київ, 2011. – С. 105–132.