РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія Олексіївна Бриль

Анотація

Висвітлено сучасний стан наукового розроблення проблеми становлення й розвитку документознавчої освіти в Україні на засадах історико-педагогічних досліджень. Проаналізовано і схарактеризовано основні етапи ґенезису документознавчої освіти, її кількісні та якісні показники. Розглянуто питання цілеспрямованого впровадження й реалізації компетентнісного підходу в систему професійної підготовки майбутніх документознавців, такий комплексний науковий напрям дослідження, як документознавча професіологія. Визначено новий етап розвитку процесу підготовки фахівців документно-інформаційної сфери. Доведено, що інтеграційні процеси освітнього простору визначають нові орієнтири розвитку документознавчої освіти, напрями її оновлення та модернізації для здійснення професійної підготовки якісно нової генерації висококваліфікованих, ініціативних, високоінтелектуальних і творчих фахівців.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Бриль, Ю. О. (2018). РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2103
Розділ
Статті
Біографія автора

Юлія Олексіївна Бриль, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

викладач кафедри теорії та практики управління

Посилання

Бездрабко В. В. Документознавство в Україні : інституціоналізація та сучасний розвиток : монографія / В. В. Бездрабко. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – С. 171–304.

Бездрабко В. Документознавство як наукова спеціальність або враження про місце реєстрації в системі соціальних комунікацій / В. Бездрабко // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 12. – С. 163–169.

Бездрабко В. В. Документознавча освіта в Україні: становлення, сучасний стан і перспективи / В. В. Бездрабко // «Гілея (науковий вісник)». – 2009. – Випуск 20. – С. 56-66.

Бездрабко В. Підготовка наукових кадрів із документознавства в Україні : модерні відповіді на виклик часу / В. Бездрабко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культура і соціальні комунікації. – 2009. – Вип. 1. – С. 241–254.

Бездрабко В. В. «Соціальні комунікації» : чи прийнятне пропоноване? / В. В. Бездрабко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 21. – С. 70–75.

Бездрабко В. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства – провідна наукова установа документознавчої галузі / В. Бездрабко // Архіви України. – 2009. – № 3–4 (264). – С. 66–95.

Гомотюк О. Є. Цінне дослідження з історії інституціоналізації документознавства / О. Є. Гомотюк // Архіви України. – 2009. – № 6. – С. 218–321.

Зміни, що вносяться до переліку спеціальностей за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань у галузі «Соціальні комунікації» // Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 2. – С. 12–17.

Карпенко О. О. Методика викладання документознавства як фундаментальної навчальної дисципліни в підготовці фахівців-документознавців / О. О. Карпенко // Гуманітарний часопис. – 2007. – № 2. – С. 123–128.

Коханова І. О. Харківська наукова документологічна школа / І. О. Коханова // Вісник Харківської державної академії культури. – 2011. – Вип. 34. – С. 264–272.

Малик Г. Д. Компетентнісний профіль документознавця / Г. Д. Малик // Вісник Харківської державної академії культури. – 2013. – Вип. 41. – С. 82–92.

Малик Г. Професійна карта як елемент реалізації компетентнісного підходу в інформаційно-комунікативній підготовці документознавця : вітчизняний і міжнародний виміри / Г. Малик // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 26–33.

Малик Г. Професійні стандарти і компетентнісні профілі з документознавства та інформаційної діяльності : досвід західних країн / Г. Малик // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 9. – С. 47–52.

Матвієнко О. В. Документознавча освіта : проблеми та перспективи розвитку практики та наукових досліджень / О. В. Матвієнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 4. – С. 7–22.

Матвієнко О. Документознавча професіологія : проблеми і перспективи / О. Матвієнко // Вісн. Кн. Палати. – 2007. – № 5. – С. 30–32.

Петрова Л. Г. Процесно-орієнтований підхід до підготовки документознавців як чинник реалізації якісних параметрів навчання у ВНЗ / Л. Г. Петрова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 1. – С. 5–9.

Слободяник М. С. Компетентнісний підхід як чинник удосконалення підготовки майбутніх документознавців : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Інформаційні технології і системи в документознавчій сфер»]. – Донецьк : Донец. нац. ун-т, 2012. – С. 110–111.

Слободяник М. С. Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 4–15.

Слободяник М. С. Становлення та розвиток вищої документознавчої освіти в Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 3. – С. 4–5.

Філіпова Л. Професійні компетенції фахівців з документальних комунікацій: освітній аспект / Людмила Філіпова // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 1. – С. 25–28.

Філіпова Л. Я. Спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність» в Харківській державній академії культури : пріоритети навчання та перспективи розвитку / Л. Я. Філіпова // Вісник ХДАК : зб. наук. пр. (до 80-річчя заснування). – 2009. – Вип. 27. – С. 83–91.