ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Миколаївна Головатенко
Микола Іванович Зуєнко
Ярослав Іванович Олексієнко

Анотація

Висвітлено проблеми фізичного виховання студентів ВНЗ України. Розглянуто питання побудови і функціонування системи фізичного виховання США і країн Європи. Проаналізовано можливість упровадження системи фізичного виховання розвинутих країн в український освітній простір. Обґрунтовано важливість збереження існуючої системи фізичного виховання з упровадженням інноваційних технологій в навчально-виховний і тренувальний процеси, з розширенням секційної роботи за вибором студента, поліпшенням матеріально-технічної бази.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Головатенко, О. М., Зуєнко, М. І., & Олексієнко, Я. І. (2018). ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2105
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ольга Миколаївна Головатенко, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

старший викладач кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін

Микола Іванович Зуєнко, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

старший викладач кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін

Ярослав Іванович Олексієнко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри анатомії, фізіології і фізичної реабілітації

Посилання

Мунтян В. С. Фізичне виховання у контексті положень нового Закону України «Про вищу освіту» / В. С. Мунтян, В. І. Пліско // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 222–226.

Грибан Г. П. Проблеми фізичного виховання в умовах євроінтеграції / Г. П. Грибан // Буковинський науковий спортивний вісник. – Вип. 3. – Чернівці, 2007. – С. 6–10.

Зеленюк О. Трансформація навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у контексті Болонської декларації / О. Зеленюк, А. Бикова // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 10. – Т. 3. – Львів : НВФ «Українські технології», 2006. – С. 373–378.

Корягін В. Інформаційна інтерпретація устрію фізичного виховання й системи контролю в освітніх установах / В. Корягін, О. Блавт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11642

Попрошаєв О. Фізичне виховання в контексті інтеграції в загальноєвропейський освітній / О. Попрошаєв, О. Білик, М. Островський // Спортивна наука України, 2015. – № 2 (66). – С. 36–43.

Гринченко І. Б. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання : досвід європейських країн / І. Б. Гринченко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – Вип. 42, 2014. – С. 39–50.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.01.2006 р. № 4 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua.

Воліваха П. О. Викладання фізичної культури у вищих навчальних закладах в світлі реформи вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/31_NNP_2015/Sport/0_198110.doc.htm

Грибан Г. П. Влияние занятий физическими упражнениями на быстроту протекания мыслительных процессов у студентов / Г. П. Грибан // Молодежь третьего тысячелетия : гуманитарные проблемы и пути их решения : сборник научных статей в 3-х томах. – Одесса : ИСЦ, 2000. – С. 414–420.

Попрошаєв О. В. Нормативно-правові аспекти організації навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України / О. В. Попрошаєв, С. Г. Зінченко, Д. О. Каратаєв, С. О. Фішев // Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: збірник наукових праць / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2010. – С. 74–76.

Закон України від 24.12.1993 р. № 3808-XII (із змінами та доповненнями) «Про фізичну культуру і спорт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3808-12.

Указ Президента України від 28.09.2004 р. № 1148 «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004