РОЗГЛЯД І СПІВСТАВЛЕННЯ НАЯВНИХ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ І ПОЗИЦІЙ НАУКОВЦІВ ДО РОЗУМІННЯ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ШКІЛ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Дмитрівна Козинець
Ігор Анатолійович Козинець

Анотація

Авторами публікації розглянуто і співставлено наявні в науковій літературі методологічні підходи і позиції науковців до розуміння проблеми управління розвитком шкіл передового досвіду в системі медичної освіти України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Увагу акцентовано на тому, що логіку наукового дослідження вибудовано з урахуванням загального, загальнонаукового і конкретнонаукового рівнів методології науково-педагогічного дослідження.

Показано, що на загальному рівні методології логіку дослідження окресленої проблеми визначають: філософські принципи розвитку, детермінізму, узаємодії, раціоналізму; закони діалектики (єдності і боротьби протилежностей, кількісно-якісних змін, заперечення заперечення); категорії філософії (кількість і якість, сутність і явище, зміст і форма). Наголошено, що на загальнонауковому рівні логіку наукового дослідження забезпечують теорія апперцепції, теорія атракції, теорія соціального научіння, розробки в галузі емпіричної психології свідомості Ф. Бекона, теорія біхевіоризму, теорія психотехніки, теорія ітерації, теорія малих груп, концепція Й. Шумпетера, концепція ноосфери В. Вернадського, а також діяльнісний та історичний підходи. На конкретнонауковому рівні розглянуто загальні (демократизація і гуманізація, системність і цілісність в управлінні, раціональне поєднання централізації й децентралізації, єдність єдиноначальності і колегіальності, об’єктивності і повноти інформації) та специфічні принципи управління розвитком шкіл передового досвіду, а також роботи сучасних науковців, у яких започатковано розв’язання досліджуваної проблеми.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Козинець, О. Д., & Козинець, І. А. (2018). РОЗГЛЯД І СПІВСТАВЛЕННЯ НАЯВНИХ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ І ПОЗИЦІЙ НАУКОВЦІВ ДО РОЗУМІННЯ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ШКІЛ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2112
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ольга Дмитрівна Козинець, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірантка кафедри початкової освіти

Ігор Анатолійович Козинець, Черкаська медична академія

завідувач відділення

Посилання

Андрущенко В. Європейський педагогічний досвід та національні традиції : гармонізація пріоритетів / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2014. – № 3. – С. 5–11.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : Методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – Київ – Вінниця : Планер, 2010. – 308 с.

Адаменко О. В. Методологія формування джерельної бази історико-педагогічного дослідження / О. В. Адаменко // Педагогічний дискурс. Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 10–14.

Березівська Л. Основоположні засади історико-педагогічних досліджень : теорія і методологія / Л. Березівська // Шлях освіти. – 2010. – № 1. – С. 37–42.

Ваховський Л. Ц. Методологія історико-педагогічних досліджень : постановка проблеми / Л. Ц. Ваховський // Шлях освіти. – 2005. – № 2. – С. 7–11.

Вовк Л. П. Сторінки історії української педагогічної традиції / Л. П. Вовк // Педагогіка і психологія. − 1994. − № 4. − С. 129−139.

Гупан Н. Розвиток історії педагогіки в Україні (історіографічний аспект) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Гупан Нестор Миколайович; Інститут педагогіки АПН України. – К., 2001. – 39 с.

Клименюк О. Методологія і методи наукового дослідження : навчальний посібник / О. Клименюк. – Київ : Міленіум, 2005. – 186 с.

Курило В. С. Характеристика джерельної бази дослідження історії та педагогічної думки Східноукраїнського регіону XX ст. / В. С. Курило // Вісн. Луган. держ. пед. ун-у ім. Т. Г. Шевченка. – 1999. – № 3. – С. 5–16.

Наукові підходи до педагогічних досліджень : колективна монографія / за заг. ред. д. пед.. наук, професора, чл.-кор. НАПН України В. І. Лозової. – Харків : Вид-во Віровець А. П. «Апостроф», 2012. – 348 с.

Стражнікова І. В. Джерельна база історико-педагогічних досліджень західного регіону України / І. В. Стражнікова // Педагогічний дискурс. Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 687–691.

Сухомлинська О. Методологія дослідження історико-педагогічних реалій другої половини ХХ століття / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2007. – № 4. – С. 6–12.

Психологічна енциклопедія /автор-упорядник О. М. Степанов. – Київ : Академвидав, 2006. – 424 с.

Економічна енциклопедія / відп. ред. С. В. Мочерний. – Т. 2. – Київ : Видавничий центр «Академія» ; Тернопіль : Академія народного господарства, 2000. – 864 с.

Калошин В. Ф. До сучасної парадигми управління навчально-виховним процесом / В. Ф. Калошин // Управління школою. – 2008. – № 2. – С. 2–6.

Демочко Г. Л. Формування і розвиток української радянської системи охорони здоров'я у Харкові (1919 – 1934 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Г. Л. Демочко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с.

Кушик М. Л. Дидактичні основи фахової підготовки студентів у медичних навчальних закладах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. Л. Кушик ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 20 с.

Пилип Г. М. Розвиток вищої медичної освіти в західних областях України (40 - 90-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Г.М. Пилип ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с.

Клос Л. Є. Розвиток медичної освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХVІІІ – 30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. Є. Клос ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2002. – 20 с.

Круковська І. М. Медична освіта на Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) : монографія / Ірина Миколаївна Круковська. – Житомир : Полісся, 2010. – 238 с.