СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій Олегович Кубіцький

Анотація

Показано, що система професійної підготовки соціального працівника, якщо порівняти її з освітніми системами щодо підготовки інших фахівців, є найбільш трудомісткою, вимагає колосальних соціально-педагогічних ресурсів і постійної уваги щодо вдосконалення й розвитку.  На основі аналізу проблемного поля дослідження від загального до конкретного (від окреслення особливостей діяльності до її конкретних аспектів і професійно-особистісних характеристик соціального працівника, закінчуючи його інтегрованим показником професіоналізму – професійною готовністю) обґрунтовується синергетична система професійної підготовки майбутнього соціального працівника, яка складається з цілей освіти, наріжних сфер освітніх компетентностей, критеріїв і показників професійної готовності майбутьного соціального працівника.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кубіцький, С. О. (2018). СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2114
Розділ
Статті
Біографія автора

Сергій Олегович Кубіцький, Національний університет біоресурсів і природокористування

кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті

Посилання

Закон України «Про освіту». – Київ : Генеза, 2017.

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. – Київ : Шкільний світ, 2001. – С. 4–5.

Введення у соціальну роботу : навч. посібник / Т. В. Семигіна [та ін.] ; ред. кол. В. В. Бурлака [та ін.]. – Київ : Фенікс, 2001. – 285 с.

Вознюк О. В. Педагогічна синергетика : генеза, теорія і практика : монографія / О. В. Вознюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2012. – 708 с.

Зимняя И. А. Социальная работа как профессиональная деятельность / И. А. Зимняя // Социальная работа и проблемы подготовки кадров. – Москва, 1992. – С. 26–44.

Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия / И. А. Зимняя. – Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.

Капська А. Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) : навч. посіб. / А. Й. Капська [та ін.] ; ред. І. Д. Звєрєва, Г. М. Лактіонова ; Християнський дитячий фонд, Національний педагогічний ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ : Науковий світ, 2001. – 129 с.

Крягжде С. П. Психология формирования профессиональных интересов / С. П. Крягжде. – Вильнюс : Мокслас, 1981. – 196 с.

Кузнецова Г. Д. Формирование профессиональной деятельности и личности социальных работников : автореф. дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Галина Дмитриевна Кузнецова. – Москва, 1996. – 17 с.

Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці : Методологія, методи, програми, процедури : навчальний посібник [для вищої школи] / С. Д. Максименко. – Київ : Наукова думка, 1998. – 226 с.

Поліщук В. А. Соціальна освіта в Україні : проблеми становлення і розвитку / В. А. Поліщук // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 6 (53). – С. 1.

Сбруева А. А. Порівняльна педагогіка / А. А. Сбруєва. – Суми : Університетська книга, 2005. – 320 с.

Соціальна робота в Україні : перші кроки / ред. В. Полтавець ; Школа соціальної роботи Національного ун-ту «Києво-Могилянська академія». – Київ : Видавничий дім «КМ Academia», 2000. – 236 с.

Тараненко І. Г. Розвиток життєвої компетентності та соціальної інтеграції : Досвід європейських країн / І. Г. Тараненко // Кроки до компетентності та інтеграції у суспільство / за ред. І. Єрмалова. – Київ : Контекст, 2000. – 175 с.

Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посібник / А. Й. Капська [та ін.] ; заг. ред. А. Й. Капська ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова, Український держ. центр соціальних служб для молоді. – Київ, 2000. – 372 с.