НАБУТТЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ БІОЛОГІЇ ЯК ВИМОГА ЧАСУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Олексіївна Пташенчук

Анотація

Розкрито протиріччя між необхідністю будувати освітній процес у середній школі на засадах компетентнісного підходу та переважно традиційними підходами до набуття дослідницької компетентності майбутніми вчителями в педагогічних вищих навчальних закладах. Висвітлено питання щодо набуття дослідницької компетентності майбутніми вчителями біології як пріоритетного напряму їхньої професійної підготовки і визначено перепони, що заважають цьому.На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду розкрито власне бачення сутності дослідницької компетентності майбутнього вчителя біології.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Пташенчук, О. О. (2018). НАБУТТЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ БІОЛОГІЇ ЯК ВИМОГА ЧАСУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2117
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Олексіївна Пташенчук, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

аспірантка кафедри педагогіки

Посилання

Овчарук О. В. Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти / О. В. Овчарук / Стратегія реформування освіти в Україні : рекомендації з освітньої політики. – Київ : К.І.С., 2003. – 296 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Кристопчук Т. Є. Компетентнісний підхід : європейський вимір / Т. Є. Кристопчук // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Мелітополь : МППУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. – Вип. 6 – С. 33–42.

Бібік Н. М. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті / Н. М. Бібік // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 47–58.

Москалюк Н. В. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничого профілю в процесі вивчення біологічних дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Н. В. Москалюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 19 с.

Волинець Ю. О. Формування дослідницьких умінь у студентів – майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Ю. О. Волинець // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. праць. – Київ : Логос, 2012. – Вип. 15. – С. 193–200.

Чайченко Н. Н. Формування дослідницьких умінь як складової професійних компетентностей особистості / Н. Н. Чайченко // Гуманізація навчально–виховного процесу: збірник наукових праць. [за заг. ред. В. І. Сипченка]. – Випуск LIII. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2010. – С. 82–88.

Петрова Н. Ф. Исследовательская компетентность и ее место в системе профессиональных компетенций студентов-психологов / Н. Ф. Петрова, Е. А. Ворсина // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 1 (44). – С. 115–118.

Елагина В. С. Формирование исследовательской компетенции в процессе профессиональной подготовки студентов педагогического вуза [Электронный ресурс] / В. С. Елагина // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2012. – № 8 (Август). – Режим доступа : http://e-koncept.ru/2012/12102.htm.

Головань М. С. Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність» / М. С. Головань, В. В. Яценко // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : збірник наукових праць. Випуск VII. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – С. 55–62.

Горшкова Л. М. Формування дослідницької компетентності з ботаніки і фізіології рослин у майбутніх учителів біології : монографія / Л. М. Горшкова, Л. В. Коваль. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 176 c.

Рындина Ю. В. Исследовательская компетентность в структуре ключевых компетентностей будущего педагога [Электронный ресурс] / Ю. В. Рындина // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск, 2011. – № 1 (55). – Режим доступа : http://jurnal.org/articles/2011/ped4.html.

Литвинова Е. Г. Теоретический анализ понятия «исследовательская компетентность» [Электронный ресурс] / Е. Г. Литвинова // Научный поиск : вестник кафедры педагогики и психологии. – 2013. – № 1. – Режим доступа : http://vestnikkaf.esrae.ru/1-22.

Грозан С. Методологічні підходи до визначення сутності та змісту поняття «дослідницька компетентність» [Електронний ресурс] : матеріали III Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції [«Проблеми професійного становлення майбутнього фахівця в умовах інтеграції до європейського освітнього простору»], (22 травня 2015 р.). – Режим доступу : http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy/3-mizhnarodna-internet-konferentsiia-2015/sektsiia-5/3605-metodolohichni-pidkhody-do-vyznachennia-sutnosti-ta-zmistu-poniattia-doslidnytska-kompetentnist.

Бурчак Л. В. Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії в системі вищої освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Л. В. Бурчак. – Полтава, 2011. – 19 с.