ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лілія Зіновіївна РЕБУХА

Анотація

Розглянуто фундаменталізацію професійної підготовки як істотне підвищення якості освіти й освітнього рівня фахівців шляхом відповідної заміни змісту навчальних дисциплін та правильного вибору викладачем методологічних підходів до навчання в умовах вищої школи. Аргументовано важливість формування концептуальних засад фундаменталізації освіти відповідно до методологічних принципів: науковості, системності, цілісності та наступності, що передбачають унормовану систему знань й ефективні способи навчальної діяльності. Окреслено концептуальні засади фундаменталізації професійної підготовки, що визначають направленість взаємозв’язків між фундаменталізацією соціогуманітарних дисциплін та їх технологічним забезпеченням, якістю підготовки майбутніх фахівців й оволодіння ними інтегрованих інноваційних технологій. Зроблено висновок, що фундаменталізація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників спрямована на розробку інтегративно-інноваційних освітніх технології, у яких покрокове узагальнено-логічне набуття студентами теоретичних і практичних знань забезпечує дієвий перехід від масового навчання до високоякісної індивідуально-професійної підготовки фахівців. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
РЕБУХА, Л. З. (2018). ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3065
Розділ
Статті
Біографія автора

Лілія Зіновіївна РЕБУХА, Тернопільський національний економічний університет

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи

Посилання

Баранівський В. Ф. Компетентність і фундаменталізація освіти як сучасні парадигми розвитку вищої освіти. Вісник національного університету оборони України : зб. наук. праць. 2011. Вип. 6. С. 282–285.

Васьківська Г. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика. Рідна школа. 2012. № 3. С. 25−30.

Гавриляк І. С. Шляхи розвитку фундаменталізації змісту сучасної професійної освіти. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки». Випуск №24 (237). Черкаси. 2012. С. 33–37.

Гончаренко С. У. Фундаменталізація професійної освіти як дидактичний принцип. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2008. Т. 2. С. 8791.

Дмитриченко М. Ф., Язвінська О. М. Концептуальні засади управління якістю вищої освіти в контексті фундаменталізації професійної підготовки у вищих навчальних закладах України. Вісник Національного транспортного університету. 2012. № 26(1). С. 24−30.

Дутка Г. Філософські та загальнонаукові передумови фундаменталізації змісту професійної освіти. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2004. № 6. С. 18 – 24

Ковтонюк М. М. Фундаменталізація освіти як необхідний чинник у системі професійної підготовки спеціаліста [Електронний ресурс] / М. М. Ковтонюк // Проблеми сучасної педагогічної освіти : педагогіка і психологія / Кримський гуманітарний університет. 2011. Вип. 34. Ч. 1. 5 с. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2011_34_1/Kovtonyuk.pdf.

Мельничук І. М. Теоретичне обґрунтування професійної моделі соціального працівника. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. 2008. № 4. С. 37–43.

Панфілов Ю. І. Фундаменталізація освіти – потреба часу. Теорія і практика управління соціальними системами. 2010. № 1. С. 35−39.

Ребуха Л. З. Інноваційно-технологічні процеси у вищій школі: фундаменталізація професійної соціальної освіти. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2017 року). Хмельницький : ХНУ, 2017. С. 39−40.

Сиволога В. Ф. Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти. Дослідження політичної взаємодії в умовах трансформації суспільства: зб. наук. праць. Одеса : ОНУ, 2013. С. 266-286.

Сидоренко В., Білевич С. Фундаменталізація професійної підготовки як один із пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти в Україні. Вища освіта в Україні. 2004. №3. С. 35−40.

Фруктова Я. С. Фундаменталізація змісту професійної освіти як сучасна педагогічна проблема.1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матер. міжнарод. наук. конф. Київ (22 травня 2014 р.) С. 310−316.

Язвінська О. М. Проблема професійної мобільності сучасного фахівця в контексті фундаменталізації професійної підготовки. Вісник національного транспортного університету. 2011. № 24 (1). С. 32−36.