ІНТЕГРАЦІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ МІЖПРЕДМЕТНИХ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Анатоліївна АКУЛЕНКО
Оксана Миколаївна КОЛОМІЄЦЬ
Оксана Петрівна БОЧКО

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти формування змісту міжпредметних курсів за вибором на засадах інтегрованого підходу, обґрунтовано напрями, види, рівні інтеграції у навчанні учнів, прокоментовано види зв’язків між елементами змісту, що загалом визначають зміст міжпредметних курсів за вибором у старшій профільній школі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АКУЛЕНКО, І. А., КОЛОМІЄЦЬ, О. М., & БОЧКО, О. П. (2018). ІНТЕГРАЦІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ МІЖПРЕДМЕТНИХ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3067
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ірина Анатоліївна АКУЛЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор кафедри алгебри і математичного аналізу

Оксана Миколаївна КОЛОМІЄЦЬ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та

методики навчання математики

Оксана Петрівна БОЧКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та

методики навчання математики

Посилання

Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі [Електронний ресурс] / Наказ МОН України від 21 жовтня 2013 р. № 1456. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/Нормативно-правова%20база/1456.pdf. – Дата звернення 01.10.2017.

Енциклопедія освіти / [гол. редактор В.Г. Кремень] / Акад. пед. наук України. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.

Глобін О.І. Міжпредметні зв’язки в умовах профільного навчання математики : методичний посібник / О.І.Глобін. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 88 с.

Прокофьєва М. Ю. Интеграция педагогической подготовки будущих воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / М. Ю. Прокофьева. – Ялта, 2008. – 268 с.

Крутій К. Інтеґрація в дошкільній освіті як інноваційне явище, або що треба знати про інтеґрацію? [Електронний ресурс] / К. Крутій. – Режим доступу: https://mail.ukr.net/attach/get/15073200133725681655/1/Стаття_проф.Крутій-К._Інтеграція.pdf. – Дата звернення 01.10.2017.

Лазарева М.В. Интегрированное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях : дис….д-ра пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Мария Васильевна Лазарева ; Московский государственный университет культуры и искусств. – М., 2010. – 479 с.

Акуленко І. А. Моделювання студентами елементів технології інтегрованих уроків в умовах компетентнісно орієнтованої методичної підготовки / І. А. Акуленко // Дидактика математики / редкол.: О. І. Скафа (наук. ред.) та ін.; Донецький нац. ун-т ; Інститут педагогіки Акад. пед. наук України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2013. – Вип. 40. – С. 170–178.

Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч.І. Допрофільна підготовка / Упоряд. Н.С.Прокопенко, О.П.Вашуленко, О.В.Єргіна. – Х. : Вид-во «Ранок», 2011. – 320 с.

Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч.ІІ. Профільне навчання / Упоряд. Н.С.Прокопенко, О.П.Вашуленко, О.В.Єргіна. – Х. : Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.

Безрукова В.С. Интеграционные процессы в педагогической теории и практике / В.С.Безрукова. – Екатеринбург, 1994. – С.15-33.

Вашуленко О.П. Принципи добору змісту до навчального посібника для елективних курсів з математики у профільній школі [Електронний ресурс] / О.П.Вашуленко. – Режим доступу: http://chito.in.ua/principi-doboru-zmistu-do-navchalenogo-posibnika-dlya-elektivn.html. – Дата звернення 01.10.2017.

Симонова М.Г. Індивідуалізація навчання математики учнів гуманітарного профілю засобами елективних курсів [Рукопис] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : захищена 29.12.2016 / М. Г. Симонова ; наук. кер В.Г.Моторіна ; М-во освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2012. – 267 с.

Новожилова Н. В. Курсы по выбору: отбор содержания и технологии проведения / Н. В. Новожилова, М. М. Фирсова // Школьные технологии. 2003. – №5. – С. 23-33.

Орлов В. А. Типология элективных курсов и их роль в организации профильного обучения [Электронный ресурс] / В.А.Орлов // Интернет-журнал «Эйдос». 2003. – 16 апреля. – Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2003/0416.htm. – Дата звернення 01.10.2017.

Шаран О. В. Методи та організаційні форми проведення курсів за вибором [Електронний ресурс] / О. В. Шаран // Перспективні розробки науки і техніки : міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 листопада 2007 р.: тези доп. – Перемишль : Наука і освіта, 2007. – Т. 7. – С. 97-100. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Pedagogica/23722.doc.htm. – Дата звернення 01.10.2017.

Шаран О. В. Курси за вибором як важливий компонент особистісно-орієнтованої системи навчання / О. В. Шаран // Особистісно-орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи : всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 6-7 грудня 2005 р. : тези доп. – Полтава, 2005. – С. 31-33.

Концепція «Нова українська школа» [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf – Дата звернення 01.10.2017.

Гончаренко С.У. Інтегроване навчання. За і проти / С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований // Освіта. – 1994. – № 15-16. – С.5.

Ільченко В. Г. Інтегративний підхід в освіті / В. Г. Ільченко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 356.

Михайлова Н. В. Философско-методологические основания постгёделевской математики : монография / Н. В. Михайлова. – Мн. : МГВРК, 2009. – 198 с.

Марков А. А. Теория алгорифмов / А. А. Марков // Труды математического ин-та им. В. А. Стеклова. – М. - Л. : Издательство Академии Наук СССР, 1954. – 377 с.

Киселёва Н. А. Математика и действительность / Н. А. Киселёва. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – 123 с.

Келбакиани В. Н. Межпредметные связи в естественно-математической и педагогической подготовке учителей / В. Н. Келбакиани. – Тбилиси : Ганатлеба, 1987. – 291 с.

Волкова В. Н. Искусство формализации: От математики – к теории систем и от теории систем – к математике / В. Н. Волкова. – 2-е изд. – СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2004. – 199 с.

Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посібник / В. В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2003. – 408 с.