ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПАРТНЕРСЬКОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Петро Михайлович МАЛЕЖИК

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню та побудові моделі компетентності партнерської роботи майбутніх бакалаврів в контексті вивчення технічних дисциплін. Простежено неузгодженість, яка полягає в тому, що в процесі вивчення майбутніми фахівцями з комп’ютерних наук дисциплін, в яких вивчаються питання пов’язані з психологією груп, конфліктологією, менеджментом та ін. не розглядуються професійно значущі питання колективної розробки практико-технічних проектів з комп’ютерних наук. Показано, що цикл, таких технічних дисциплін, як «теорія електричних та магнітних кіл», «мікроелектроніка», «архітектура комп’ютерних систем», «операційні системи», «комп’ютерні мережі», які входять до базису основного курсу підготовки бакалаврів з комп’ютерних наук і вивчаються студентами протягом не менше трьох семестрів, має значний потенціал для послідовного формування компетентності партнерської роботи. Такий підхід надає можливість спроектувати модель методичної

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАЛЕЖИК, П. М. (2018). ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПАРТНЕРСЬКОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3069
Розділ
Статті
Біографія автора

Петро Михайлович МАЛЕЖИК, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань

Посилання

Головань М.С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду / М.С. Головань // Вища освіта України. – 2008. – С. 23–30.

Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста / Ю.Г. Татур // Высшее образование сегодня. – 2004. – №3. – С. 20 – 26.

Хуторской А.В., Хуторская Л.Н. Компетентность как дидактическое понятие: содержание структуры и модели конструирования // Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в контексте компетентносного подхода: Межвузовский зб. науч. тр. / Под ред. А.А. Орлова. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2008. – Вып. 1. – С. 117–137.

Жалдак М.І. Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики / Жалдак М.І., Рамський Ю.С., Рафальська М.В. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2009. – №7 (14). – С. 3–10.

Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти /Олена Пометун // Рідна школа. – 2005. – січень. – С. 65 – 69.

Смирнов В.И. Общая педагогика. Учебное пособие. М.: Логос, 2002. – 304 с.

The Definition and Selection of Key Competencies [Електронний ресурс] – режим доступу: https://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf

Стрюк А.М. Теоретико-методичні засади комбінованого навчання системного програмування майбутніх фахівців з програмної інженерії: монографія / А.М. Стрюк // Теорія та методика електронного навчання. – Кривий Ріг: Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – Том VI. – Випуск 1(6): - 286 с.