ЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДИРЕКТОРА В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія Олександрівна Соловей

Анотація

У статті висвітлено теоретичні аспекти проблеми емоційної культури директора в управлінні закладом дошкільної освіти. На основі аналізу науково-педагогічної літератури розглянуто сутність понять «емоційна культура», «компетентність», «емоційна компетентність», «емоційний інтелект». Визначено теоретичні аспекти емоційної культури директора закладу дошкільної освіти. Узагальнено компетенції емоційного інтелекту. Обґрунтовано значення емоційної культури директора в управлінні закладом дошкільної освіти. Схарактеризовано важливість емоційної культури директора, як складової, що допомагає налагодити ефективну взаємодію як з педагогічним колективом, так із батьками дітей закладу дошкільної освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Соловей, Ю. О. (2019). ЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДИРЕКТОРА В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10-11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3195
Розділ
Статті
Біографія автора

Юлія Олександрівна Соловей, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірантка кафедри дошкільної освіти

Посилання

Валлон А. Психическое развитие ребенка / А. Валлон. - Москва: Просвещение, 1967. - 196 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. - Київ: Либідь, 1997. - 376 с.

Гузар О. М. Емоційне лідерство керівника загальноосвітнього навчального закладу : навчальний посібник / О. М. Гузар, К. В. Покотило. - Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. - 40 с.

Джемс У. Психология / У. Джемс. - Москва: Педагогика, 1991. - 368 с.

Дуднєва Ю. Е. Компетентність керівника як основа формування його іміджу / Ю. Е. Дуднєва. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2490/1/Dudneva%20%D1%81%D1% 82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf

Жданова І.В. Емоційна компетентність та шляхи її розвитку у працівників Національної поліції / І.В.Жданова, І.О.Бакуменко // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917- 2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2017. - C.116

Корман М. М. Розвиток емоційного інтелекту та емоційної компетентності як передумова запобігання професійного вигорання / М. М. Корман // Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - №4 (29). - С.176-177.

Крайнова Ю. Н. Место санногенной рефлексии в структуре эмоциональной компетентности педагога / Ю. Н. Крайнова // Ярославский педагогический вестник. 2010. - №2. - С.197-201

Матійків І. М. Тренінг емоційної компетентності: навч.-метод. Посібник / І. М. Матійків. - Київ: Педагогічна думка, 2012. - 112 с.

Психологический словарь / За ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. - Москва: Педагогика Пресс, 1997. - 440 с.

Романюк І. А. Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу / І. Романюк. - Тернопіль: Мандрівець, 2014. - 280 с.

Формування емоційної культури учнів у виховній роботі. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: https://studfiles.net/preview/2412420/page:17/

Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторский // Народное образование. - 2003. - №2. - С.58-64.

Юсупова Г. В. Состав и измерение эмоциональной компетентности : автореф. дис. на получение науч. степеня канд. псих. наук / Юсупова Г. В. - Казань, 2006. - 20 с.