ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Галина Сергіївна Тарасенко

Анотація

У статті представлені результати теоретичного та емпіричного дослідження особливостей фахової підготовки вчителів природничих дисциплін до здоров’язбережувальної діяльності в школі. Проблему аналізовано на засадах компетентнісного, культурологічного та інтегрованого підходів до освітніх процесів. Презентовано методологічне обґрунтування принципу образно-пізнавальної цілісності підготовки вчителя природничих дисциплін до здоров’язбережувальної діяльності на засадах інтегрованого підходу і гуманітаризації освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Тарасенко, Г. С. (2019). ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10-11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3196
Розділ
Статті
Біографія автора

Галина Сергіївна Тарасенко, Вінницька академія неперервної освіти

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології, природничих та математичних наук

Посилання

Педагогогічна Конституція Європи // Вища освіта України. - 2013. - № 3. - С.П1-116.

Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования / А.А.Вербицкий // Высшее образование в России. - 2010. -№ 5. - С. 32-37.

Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А. Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. - 2003. - № 10. - С. 8-14.

Тевкун В. В. Здоров’язбережувальні компетенції - основа професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури [Електронний ресурс] / В. В. Тевкун // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 115. - С. 227-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2014_115_60

Антонова О.Є. Здоров’язберігаюча компетентність особистості як наукова проблема (аналіз поняття) [Електронний ресурс] / О.Є. Антонова, Н.М. Поліщук // Вища освіта у медсестринстві: проблеми і перспективи : зб. Статей всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2011 р., Житомир). - Житомир : Полісся, 2011. - С. 27-31.

Бондаренко Т.Є. Визначення структури здоров’язберігаючої компетентності майбутніх вчителів біології / Т.Є. Бондаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2012. - №1(19). - С. 214-223.

Кучерган Є. В. «Здоров’язбережувальна компетентність» як складова професійної підготовки майбутнього вчителя [Електронний ресурс] / Є. В. Кучерган // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2015. - Вип. 130. - С. 270-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_130_64

Башавець Н.А. Здоров’язбережувальна компетентність майбутнього фахівця як основа його культури / Н.А. Башавець // Наука і освіта. - 2013. - №1-2. - С. 120-122.

Омельяненко В. Г. Інтеграція змісту дисциплін природничо-наукового циклу як умова формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури [Електронний ресурс] / В. Г. Омельяненко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 4. - С. 97-102. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_4_24

Фурса І. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології на основі інтеграції природничих та педагогічних дисциплін: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / І.В.Фурса. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - 22 с.

Цись Д.І. Пошуки та реалізація здоров’язберігаючих технологій у підготовці майбутніх учителів педагогічного профілю / Д.І. Цись // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. - 2011. - Випуск № 15. - Ч. 1. - С. 75-78.

Іванчук М. Г. Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал (Виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання) / М. Г. Іванчук. - Чернівці : Рута, 2004. - 360 с.

Пастирська І. Я. Загальнонаукові передумови інтеграції змісту гуманітарних та природничих дисциплін у вітчизняній педагогіці другої половини XX - початку XXI століття [Електронний ресурс] / І. Я. Пастирська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2011. - Вип. 4. - Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_4_21

Гранатов Г. Г. Метод дополнительности в интеграции научных культур / Г. Г. Гранатов, Н. А. Плугина // Педагогические науки. - 2006. - № 6. - С. 46-52.

Гончаренко С. У. Інтеграція наукових знань і проблема змісту освіти / С.У. Гончаренко // Постметодика. - 1994. - С. 3-9.

Князева Е.Н. Синергетическая парадигма. Основные понятия в контексте истории культуры Електронний ресурс] / Е.Н. Князева, С.П.Курдюмов. -Режим доступу: http://lib.icr.su/node/1247