МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАЛОГОВОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Катерина Василівна Фомін

Анотація

У статті представлено основні методичні аспекти щодо підготовки вчителя до організації діалогового навчання учнів початкової школи в контексті реформування системи освіти в Україні. Автором обґрунтовано концептуальні аспекти діалогізації освіти, визначено сутність діалогового навчання майбутніх педагогів з проекцією на початкову школу. Доведено, що дієвим моментом ефективної організації діалогового навчання майбутніх педагогів є створення емоційного мікроклімату в групі, налаштування на взаємодопомогу, толерантне ставлення до думок співрозмовника, формування “діалогічних” навчальних груп на засадах паритетності, взаємоповаги; формування навичок критичної рефлексії учасників освітнього процесу як внутрішнього діалогу для самовдосконалення й саморозвитку особистості в руслі Нової української школи. У процесі організації діалогового навчання в закладі вищої освіти, на думку автора, надзвичайно важливо навчити співрозмовника (майбутнього педагога) основних прийомів слухання, що є необмінною умовою комунікативної культури людини.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Фомін, К. В. (2019). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАЛОГОВОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10-11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3200
Розділ
Статті
Біографія автора

Катерина Василівна Фомін, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

аспірантка кафедри педагогіки початкової освіти, педагогічний факультет

Посилання

Будник О. Б. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності: теорія і практика: моногр. Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2014. 484 с.

Васянович Г. П. Вибрані твори: в 5-ти т. Т.3: Педагогічна етика: навчальний посібник. Львів: Сполом, 2010. 420 с.

Іванюк Г. Підготовка вчителя початкової школи до діалогічного навчання в контексті розбудови Нової української школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017. № 6 (70). С. 252-262. бсі 10.24139/2312-5993/2017.06/252-262.

Зазуліна Л. В. Діалогізація дидактичного процесу в курсовій підготовці педагогічних кадрів: Автореф. дис. ^ канд. пед. наук: 13.00.01/ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2000. 19с.

Закон України “Про вищу освіту”. Прийнятий 01.07.2015 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu

Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: навч. посіб. К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. 302с.

Колодина Н. И. Теоретические аспекты понимания и интерпретации художественного текста : автореф. дисс. ... канд. пед. наук : спец. 10.02.19. Воронеж, 2002. 21 с.

Коваль С. Б. Психологічні чинники розвивальної комунікативної ситуації у вищих навчальних закладах освіти: Автореф. дис. ... канд.. психол. наук: 19.00.07/ Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. Івано-Франківськ, 2001. 20с.

Лелеко В.В. Застосування герменевтичного підходу до вивчення тексту. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки, 2011. № 10. С. 142-145.

Лупенко-Ковтун С. М. Інтерактивне навчання: організація навчальних діалогів. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://intkonf.org/lupenko-kovtun-s-m-interaktivne-

navchannya-organizatsiya-navchalnih-dialogiv/

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.- метод. посібн. За ред. О.І. Пометун. К.: Видавництво А.С.К., 2004. 192-198 с.

Шепеленко Т. Л. Діалогове навчання як умова формування комунікативної компетентності студентів економічного університету. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. Редкол.: Т.І.Сущенко. Київ-Запоріжжя, 2002. Вип. 22. С.158-163.

Щоголєва Л.О. Діалогове навчання. Луцьк, 2005. 190 с.

Budnyk O. Educational Model of a Modern Student: European Scope. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition: Series of Social and Human Sciences. Vol. 3, No. 2- 3(2016), 9-14. doi:10.15330/jpnu.3.2-3.9-14.