МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Миколаївна Дарманська

Анотація

У статті проаналізовано методологічні підходи у системі формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти. Розкрито зміст системного, процесного, ситуаційного, гуманістичного, програмно- цільового підходів у системі підготовки слухачів магістратури зі спеціальності 073 Менеджмент і формування їх управлінської компетентності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дарманська, І. М. (2019). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3206
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Миколаївна Дарманська, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доцент кафедри менеджменту та педагогіки вищої школи

Посилання

Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’ютантів / за ред. А.Є.Конверського. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.

Философский словарь / Под ред. И.Т.Фролова. 5-е изд. - Москва: Политиздат, 1987. - 590 с.

Педагогічний словник / за ред. М.Д.Ярмаченка. - Київ : Педагогічна думка, 2001. - 516 с.

-. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С.Гончаренко. - Київ : Либідь, 1997. - 376с.

Калініна Л. Науковий дискурс сучасних методологій організаційного механізму управління в сфері освіти / Л. Калініна // Рідна школа. - 2017. - № 1-2 (січень-лютий). - С. 8-16.

і. Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти: монографія / Г.В.Єльникова, О.І.Зайченко, В.І.Маслов та ін. : за ред. Г.В. Єльникової. - Київ- Чернівці : Книги-ХХІ, 2010. - 460 с.

Внукова О.М. Методологічні засади професійної освіти: навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 6.010104 Професійна освіта (Дизайн). - Київ : КНУТД, 2015. - 198с.

. Тарахонич Т.І. Методологічні підходи та принципи дослідження правового регулювання / Т.І. Тарахонич // Часопис Київського університету права. - 2009. - № 3. - С. 15-19.

S*. Оніщенко Н.М. Система / Н.М. Оніщенко // Міжнародна поліцейська енциклопедія / Відп. ред. Ю.І.Римаренко, Я.Ю.Кондратьєв, В.Я.Тацій, Ю.С.Шемшученко. - Київ : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 1232с.

Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М.В.Туленков. - Київ : Каравела, 2007. - 304 с.

Єльникова Г.В. Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти : дис. ^ д-ра пед. наук: 13.00.01/ Луганск. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2005. - 443 с.

Шатун В.Т. Основи менеджменту: навчальний посібник / В.Т.Шатун. - Миколаїв : вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. - 376 с.

Шарата Н.Г. Теорія і методика управління інноваційно-педагогічною діяльністю у вищих навчальних закладах: монографія / Н.Г.Шарата. - Миколаїв, 2015. - 354 с.

-. Освітній менеджмент : навчальний посібник / за ред. Л.Даниленко, Л.Карамушки. - Київ: Шкільний світ, 2003. - 400 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від 25 червня 2013 року № 344/2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013