ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Миколаївна Кондратюк
Віта Григорівна Бутенко

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз наукових підходів до визначення поняття «компетентність»; висвітлено підходи до тлумачення конструкту «соціальна компетентність» та виявлення його компонентів; сформульовано термін «соціалізація»; встановлено пріоритетні характеристики процесу соціалізації дітей старшого дошкільного віку та основні відмінності соціалізації дитини та дорослого; виділено педагогічні умови, необхідні для формування у старшого дошкільника певного рівня соціальної компетентності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кондратюк, С. М., & Бутенко, В. Г. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3209
Розділ
Статті
Біографії авторів

Світлана Миколаївна Кондратюк, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти, директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології

Віта Григорівна Бутенко, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

викладач кафедри дошкільної і початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології

Посилання

Андрющенко Т. К. Компетентнісний підхід як стратегічний напрям розвитку освіти в Україні : теоретичний аспект / Т. К. Андрющенко // Педагогічна освіта : теорія і практика. Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. - Випуск 13. - Кам’янець- Подільський : Видавець ПП Зволейко, 2013. - 352 с.

Зимняя И. А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя // Иностранные языки в школе. - 2012. - № 6. - С. 2-10.

Кремень В. Нові вимоги до освіти та її змісту / В. Кремень // Виклик для України : розробка рамкових основ змісту (національного курикулуму) загальної середньої освіти для ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 червня 2007 р., м. Київ / Україна - Проект «Рівний доступ до якісної освіти», АПН України, Державна установа «Директорат програм розвитку освіти» МОН України. - К. : ТОВ УВПК «Ексоб», 2007. - С. 3-10.

Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской // Народное образование. - 2003. - № 2. - С. 58-64.

Бондар В. І. Стан соціальної освіти та динаміка її змін / В. І. Бондар // Кроки до компетентності та інтеграції у суспільство : наук.-метод. зб. / ред. кол. : Н. Софій (гол.), І. Єрмаков (кер. авт. кол. і наук. ред.) та ін. - К. : Контекст, 2000. - С. 29-33. Мельничук О. С. Словник іншомовних слів / За редакц. акад. АН УРСР О. С. Мельничука. - Київ : Головна редакція УРЕ, 1985. - 940 с.

Чошанов М. П. Дидактическое конструирование гибкой технологии обучения / М. П. Чошанов // Педагогика, 1997. - № 2. - С. 21-27.

Бодалев А. А. Психология общения. Энциклопедический словарь / Под ред. А. А. Бодалева. - М. : Когито-Центр, 2011. - 600 с.

Докторович М. О. Зміст та структура соціальної компетентності / М. О. Докторович // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження-2006». - Дніпропетровськ, 2006. - С. 94-103.

Шишова О. М. Психолого-педагогічні засоби розвитку соціальної компетентності дошкільників [Електронний ресурс] / О. М. Шишова. - Режим доступу :

http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/actprob15 16 8.pdf

Захарова Т. Н. Механизмы и условия формирования социальной компетентности дошкольников / Т. Н. Захарова // Ярославский педагогический вестник. - 2011. - № 2 - Том II (Психолого-педагогические науки). - С. 113-117.

Богачова А. О. Формування соціальної компетентності дошкільників шляхом взаємодії сім’ї та дошкільного начального закладу [Електронний ресурс] / А. О. Богачова. Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el gurnal/pages/vyp9/bochagova■pdf

Гончарова-Горянська М. В. Соціальна компетентність дошкільнят: поняття, зміст, формування в сучасних навчальних закладах / М. В. Гончарова-Горянська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць Інституту проблем виховання АПН України; редкол. : [О. В. Сухомлинська та ін.]. - К. : Знання, 2006. - С. 219-226.

Кононко О. Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника: навчально- методичний посібник до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / О. Л. Кононко. - К. : Світич, 2009. - 201 с.

Максимова О. О. Формування соціальної компетентності дитини дошкільного віку як запорука її успішної адаптації до навчання в школі / О. О. Максимова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. - Вип. 20 (1-2016). - Ч. 2. - Кам’янець- Подільский, 2016. - С. 229- 234.

Галус О. М. Соціалізація особистості: сутність, концептуальні підходи у наукових теоріях, напрямах, школах [Електронний ресурс] / О.М. Галус. - Режим доступу:file:///C:/Users/Milionery/Desktop/Znpkhist 2010 2 19.pdf

Капська А. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми і молоддю.Навчально-методичний посібник. - К. : УДЦССМ, 2001. - 220 с.

Мертон Р. Социальная структура и аномия / Р. Мертон // Социологические исследования. - 1992. - №3. - С. 104-114.

Парсонс Т. Система координат действия, общая теория систем действия: культура, личность, социальные системы / Т. Парсон. - М., 1994. -С. 35.

Богуш А. М. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : монографія / А. М. Богуш, Л. О. Варяниця, Н. В. Гавриш та ін. ; наук. ред. А. М. Богуш ; за заг. ред. Н. В. Гавриш. - Луганськ : Альма-матер, 2006. - 368 с.

Грицишина Т. І. Соціалізація дітей старшого дошкільного віку як соціально- педагогічна проблема / Т. І. Грицишина // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2016. - № 12 (55). - С.12-15.