ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У КОЛЕДЖІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Аліна Володимирівна Подозьорова
Оксана Олександрівна Комліченко

Анотація

У статті здійснено аналіз наукового розуміння сутності соціальної компетентності майбутніх економістів під час професійної підготовки у коледжі. Розглянуто науково- теоретичні підходи до визначення понять: «компетентність», "професійна компетентність», «соціальна компетентність майбутніх економістів», «метод проектів». На основі аналізу змісту загальнопрофесійних завдань, які мають вирішувати економісти, враховуючи особливості їх професійної діяльності, презентовано шляхи формування соціальної компетентності проектними засобами навчання у коледжі. На основі вивчення етапів проектної діяльності та досвіду її використання під час вивчення економічних дисциплін наводиться орієнтовна тематика проектів, які можна використати під час освітнього процесу у коледжі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Подозьорова, А. В., & Комліченко, О. О. (2019). ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У КОЛЕДЖІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3217
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Олександрівна Комліченко, Одеський національний політехнічний університет

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри природничо-наукової підготовки

Посилання

Стандарт вищої освіти України. Ступінь «бакалавр». Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність: 051 «Економіка»: офіційне видання / [Г. В. Назарова, О. І. Черняк, Л. Л. Антонюк, Ю. М. Бажал та ін.]. - Київ, 2016. - 13с.

Компетентнісний підхід : рефлексивний аналіз застосування / Н. М. Бібік та ін.; заг. ред. О. В. Овчарук - К. : «К.І.С.», 2004. - 112 с.

Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти: дидактичний аспект / В. Д. Шарко та ін.; за ред. Г. С. Юзбашевої. - Х. : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. - 440с.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]

/ Інформаційно - аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном. - Режим доступу : http: //zakon4.rada.gov .ua/laws/ show/1556-18.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http ://zakon4.rada.gov .ua/laws/show/1341-2011-п.

Дмитренко Г. А. Управління людськими ресурсами: навч. посіб. / Г. А. Дмитренко, Н. Г. Протасова. - К. : Херсон : Олді-плюс, 2006. - 253 с.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Н. Є. Мойсеюк. - К., 2007.

- 608 с. - Режим доступу : http: //pidruchniki .Ws/ 12570107/pedagogika/pedagogika_-_moyseyuk_nye.

Національний освітній глосарій : вища освіта / авт.-уклад. : І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш [та ін.] ; за ред. Д. В. Табачника, В. Г. Кременя. - К. : ТОВ Вид. дім «Плеяди», 2011. - 100 с.

Борова Т. А. Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково- педагогічних працівників вищого навчального закладу : монографія / Т. А. Борова. - Х. : Компанія СМІТ, 2011. - 384 с.

Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.

Подозьорова А. В. Формування базових компетентностей майбутніх техніків- електриків у політехнічних коледжах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Анжела Володимирівна Подозьорова. - Запоріжжя, 2017. - 274 с.

Шпичко І. О. Формування соціальної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійній підготовці : дис канд. пед. наук : 13.00.04 / Інна Олександрівна Шпичко. - Хмельницький, 2016. - 282 с.

Никитина С. В. Становление социальной компетентности старшеклассников современной общеобразовательной школы : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования / Светлана Владимировна Никитина; Омский гос. пед. ун-т. - Омск , 2004. - 214 с.

Селевко Г. К. Компетентности и их классификация / Г. К. Селевко // Народное образование. - 2004. - №4. - С. 138-143.

Краснокутская С. Н. Социальная компетентність как качественная характеристика процесса социализации студентов / С. Н. Краснокутская // Сборник науч. трудов СевероКавказского гос. техн. ун-та. Серия : Гуманитарные науки. - Ставрополь : СевКавГТУ, 2005. - № 1(13). - С. 77-79.

Комліченко О.О. Проектний метод навчання в системі економічної освіти / О.О. Комліченко // Наука і методика: збірник науково-методичних праць. - К.: Аграрна освіта, 2007. - Вип. 9. - С. 31-36.