ФOРМУВAННЯ ПРOФЕСIЙНOЇ МAЙСТЕРНOСТI МAЙБУТНIХ ВИХOВAТЕЛIВ ДOШКIЛЬНИХ НAВЧAЛЬНИХ ЗAКЛAДIВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Євдокія Дмитрівна Харькова

Анотація

Проаналізовано теоретичні основи підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Порушена проблема про умови сучасного розвитку системи дошкільної освіти. Проаналізовано поняття «педагогічна майстерність» у контексті професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів та особливості їхньої діяльності з дітьми дошкільного віку. Обґрунтовано сутність дефініції «педагогічна майстерність вихователя».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Харькова, Є. Д. (2019). ФOРМУВAННЯ ПРOФЕСIЙНOЇ МAЙСТЕРНOСТI МAЙБУТНIХ ВИХOВAТЕЛIВ ДOШКIЛЬНИХ НAВЧAЛЬНИХ ЗAКЛAДIВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3220
Розділ
Статті
Біографія автора

Євдокія Дмитрівна Харькова, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

кандидат педагогічних наук., доцент, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти

Посилання

Бенера В. Є. Формування пізнавальної самостійності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами інтелектуальної гри автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В. Є. Бенера. - Київ, 2003. - 23 с.

Богуш А. М. Компетентніший підхід у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти у вищому навчальному закладі / А. М. Богуш // Реалізація європейського досвіду компетентнішого підходу у вищій школі України: матеріали метод, семінару (НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України). - К.: Педагогічна думка, 2009. - С. 271-281.

Борин Г.В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Г.В.Борин; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т., 2009. - 20с.

Жаровцева Т. Г. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім’ями: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т.Г.Жаровцева. - Одеса, 2007. — 43 с.

Загородня Л.П., Тітаренко С.А. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу: навч. посібник / Л.П. Загородня, С.А. Тітаренко. - Суми: Університетська книга, 2010.- 319 с.

Залізняк А.М. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального виховання двтей старшого дошкільного віку: автореф. дис.на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А.М.Залізняк.-К., 2009.-22с.

Кідіна Л. М. Психолого-педагогічний супровід педагогічної практики майбутніх вихователів ДНЗ / Лілія Михайлівна Кідіна // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. - Київ, 2010. - Вип. 1 (14). Ч. 2. - С. 183-189.

Кондратенко Р.В. Формування педагогічної компетентності майбутніх вихователів з методики фізичного виховання дітей / Р.В. Кондратенко // Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації : зб. наук. і навч.-метод. пр. - Вип. 5. - Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. - С. 23-26.

Падалка О.І. Формування пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О.І.Падалка.- Вінниця, 2015.- 20с.

Сайко Н. О. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н.О.Сайко. - Київ, 2004. -21 с.

Шапаренко Х.А. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів на засадах акмеологічного підходу : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Х. А. Шапаренко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2008. - 20 с.

Швець Т.А. Особливості становлення поняття «професійна майстерність майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів» / Т.А.Швець // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / ред.кол. В.В.Кузьменко (голова) та ін.- Вип.13.- Херсон:РІПО, 2012.- С.210-204.